Barn, unge og utdanning

Sørsamisk nybegynneropplæring for voksne høsten 2024 og våren 2025 Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring i sørsamisk. «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1», høsten 2024. Les mer om studiet her. «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2», våren 2025. Les mer om studiet her. Studiene er deltidskurs og […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med ny opplæringslov er kommunen pålagt å vedta nye forskrifter for skolene. Kommunestyret har vedtatt å sende fem ulike forskrifter ut på høring. Høringsfristen er 7. juni 2024. Vedtak av nye forskrifter skjer i kommunestyret 20. juni 2024. Innspill sender du til postmottak@roros.kommune.no   Forskriftene på høring Høringsbrev – Lokal forskrift om skolerute i Rossen […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med bygging av den nye Hengfonna barnehage / Gåeblie maanagïerte i Røros kommune, er de to lokale kunstnere Per Lysgaard og Christer Tronsmed tildelt kunstoppdrag inne i barnehagen. Røros kommune har satt ned en kunstkomité i forbindelse med bygging av den nye store barnehagen som nå er i ferd med å reise seg […]

Klikk her for å lese videre

Vil du være med å utvikle Studiesenter Trøndelag Sør? Vi trenger en engasjert daglig leder i 100 % stilling til å utvikle studiesenteret til å bli en motor for kompetanseutvikling i hele regionen! Fra og med 1. august 2024 etableres Studiesenter Trøndelag Sør som et kommunalt oppgavefelleskap hvor Røros, Midtre Gauldal, Melhus, Rennebu, Oppdal og […]

Klikk her for å lese videre

31 studiesenter i Norge får nå tilskudd fra regjeringen på til sammen 50 millioner kroner. I vår region har Studiesenter Trøndelag Sør fått tildelt 1 868 742 kroner. Dette bidrar til at flere kan ta desentralisert utdanning fra universitet, høyskole eller fagskole uten å flytte eller reise langt. Studiesenter Trøndelag Sør, skal dekke kompetansebehovet for høyere utdanning […]

Klikk her for å lese videre

Husk at du fortsatt kan bruke ordningen “Trygt hjem for en femtilapp”. Ungdom er spesielt utsatt for trafikkulykker natt til lørdag og natt til søndag når de sitter på med kamerater eller tilfeldige, uerfarne sjåfører. Gjennom ordningen “Trygt hjem for en femtilapp” gjør vi hjemreisen både trygg og billig for ungdom mellom 14 og 19 […]

Klikk her for å lese videre

Nå blir det mulig å ta høgskole- og universitetsutdanning i Røros. Studiesenter Trøndelag Sør skal gjøre det mulig å kombinere studier med jobb og familieliv der du bor! Kommunene Holtålen, Røros, Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus danner regionen Trøndelag Sør Dersom regionen vår skal opprettholde levende lokalsamfunn hvor næringslivet bidrar aktivt til økt verdiskaping, […]

Klikk her for å lese videre

Vi vil at det skal være enkelt og raskt å finne fram på våre nettsider. Nå tar vi bruk chatbot med kunstig intelligens som skal gi deg svar på det du lurer på. I stedet for å klikke deg gjennom nettsiden, kan du spørre chatboten. Den finner svaret for deg, på våre nettsider. Du finner […]

Klikk her for å lese videre

Desember måned. Det sitrer i kroppen. Av spenning og forventninger. Vi tenner lys og fyrer i peisen. Gleder oss over kulden som kommer snikende og den første snøen som faller.  Lukten av nybakte pepperkaker sprer seg i de tusen hjem og du kjenner smaken av gløgg, med kanel, kardemomme, rosiner og nøtter. Lukten og smaken […]

Klikk her for å lese videre

Bli med på fotokonkurranse i desember og januar – temaet er jul og vinter. Vi ønsker oss bilder fra hele kommune. Det er mye spennende som skjer i kommunen vår midvinters, og du kan sende inn både naturbilder, bilder fra bygdene og sentrum, og blinkskudd fra opplevelser og aktiviteter du gjør alene eller sammen med […]

Klikk her for å lese videre

SpedAims Hjertespråk — Samiskspråklige barns læring og utvikling i Norge Det meste av forskningen på hva som støtter små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det skal forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med. Nå inviterer de alle samiskspråklige barn født i 2019 og 2020 til å delta i […]

Klikk her for å lese videre

Dåajmh gaajhkesidie! Båetije våhkoen Saemien gïelevåhkoe! Dellie saemien gïele jïh kultuvre edtjieh abpe tjïeltesne govlesovvedh jïh vååjnedh. Kulturelle jïh gïeleh dåajmh öörnesuvvieh maanagïertine, skuvline, gïelejarngesne jïh jeatjah sijjine daan våhkoen! Daesnie Gïelevåhkoen programme 2023. Buerie båeteme! // Aktiviteter for alle! Neste uke er det Samisk språkuke! Da skal samisk språk og kultur synes og høres […]

Klikk her for å lese videre

“Skåerrine åahpenidh / Skape med skinn” Rossen tjïelte/Røros kommune ved Kulturskolen lanserer et helt nytt tilbud der voksne og barn kan ta del i kreativt arbeid sammen!    Når og hvor?   Hver tirsdag kl. 16.30-19.30, Praahkan skuvle/Brekken skole Varighet:          6 uker Oppstart: Uke 43 – Åpent infomøte, produkt og materialevalg, enkel matservering. Uke 44 […]

Klikk her for å lese videre

Ohtsh Rossen tjïelten gïeleskreejremestipendem tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne! Stipendeöörnegen ulmieh leah tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne.   Daesnie ohtsemetjaalegem: Roros_kommune_språkmotiveringsstipend_skjema-sørsamisk-2023 Seedth ohtsemem dïsse sæjjan: Rossen tjïelte, Bergmannsgata 23, 7374 Røros, jallh seedth mailem dïsse e-påastese: postmottak@roros.kommune.no Ohtsemebiejjie: Goeven 1. biejjien […]

Klikk her for å lese videre

Kom på foredrag tirsdag 24. oktober kl. 19 på Storstuggu! Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport ble levert til Stortinget 1. juni 2023. Kommisjonens formål var å granske fornorskningspolitikken og uretten overfor samer, kvener og norskfinner. Tirsdag 24. oktober kl. 19 skal Håkon Hermanstrand holde foredrag om hovedfunnene i rapporten og forslag til tiltak. Hermanstrand skal også […]

Klikk her for å lese videre

Alle ungdommer mellom 16 og 20 år, som bor i Røros kommune, kan nå bestille time på helsestasjon for ungdom selv. Det gjør du i HelsaMi-appen på mobilen.  Timen du bestiller vises ikke for foreldrene dine. Det er kun du og helsestasjonen som vet om den. – Vi er mest vant til at ting kan […]

Klikk her for å lese videre

Buerie båeteme Raasten Rastah:se Storstuggu:sne skïereden 28. biejjien raejeste golken 1. biejjien raajan! Raasten Rastah lea festivaale gaajhkide fuelhkide, sjïere maanide jïh noeride. Daate kulturelle jïh sosijaale gaavnedimmiesijjie maam stoere programmem fuelhkide öörnie. Maanah jïh noerh maehtieh ovmessie workshop:ide dåeriedidh, dovne vætna, teatere jïh kåanstoen bïjre. Geerve almetjh maehtieh seminaaride jïh digkiedimmide dåeriedidh, aamhtesi bïjre […]

Klikk her for å lese videre

Fredag markerte vi starten på bygginga av Hengfonna barnehage i Vola sammen med barn og ansatte fra barnehagene! Ordfører Isak Busch var med oss og tok det første spadetaket i jorda. Herfra er entreprenør Johan Kjellmark AS, som tar over. De har fått oppdraget med å bygge barnehagen.  

Klikk her for å lese videre

Denne uka skal barn i Brekken, Glåmos og Røros starte på et nytt skoleår, og mange spente førsteklassinger har sin første skoleuke. Alle vi som bor og jobber i Røros, Brekken og Glåmos har et felles ansvar for å gi barna våre en trygg skolevei. Ikke kjør barna til skolen hvis du ikke må Når mange […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har tildelt oppdraget med bygging av Hengfonna barnehage i Vola til Johan Kjellmark AS. Vi gleder oss til å få ny barnehage på plass med gode bygg og uteområder for barna, ansatte og foreldre/ foresatte. Vi er glade for å ha fått med oss en solid lokal entreprenør. Kontraktsummen er på 71 millioner, […]

Klikk her for å lese videre

X