Politikk

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 varsles det herved at det er fattet planvedtak for opphevelse av i alt 58 reguleringsplaner i Røros kommune. For mer informasjon og oversikt over hvilke planer det gjelder se siden: https://roros.kommune.no/om-kommunen/sentrale-dokumenter-og-pagaende-prosesser/arealplan2019/ Vedtaket ble fattet i kommunestyret den 26.11.21 i sak 79/21. Nye tiltak på eiendommer hvor reguleringsplanen […]

Klikk her for å lese videre

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Fruhaugen i Røros kommune Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av Fruhaugen i Røros kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra grunneier Steinar Skjerdingstad. Planen skal legge til rette for kombinert bolig- og fritidsbebyggelse med tilhørende […]

Klikk her for å lese videre

I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det forbudt å skyte opp fyrverkeri. Derfor blir det også i år et flott fellesfyrverkeri som kan sees fra og rundt sentrum. Hvor og når er det forbudt å skyte opp fyrverkeri? I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det totalforbud mot fyrverkeri, for å beskytte […]

Klikk her for å lese videre

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse og videreutvikling av eksisterende hyttefelt med størrelsesorden 15 nye hyttetomter. Atkomstløsning. Som det er gjort rede for i planinitiativet, legges det opp til en annen atkomstløsning enn hva som er forutsatt i kommuneplanens arealdel. Kommunen aksepterer at forslagsstiller varsler oppstart for denne løsningen, jf. referat […]

Klikk her for å lese videre

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås melder om endring i ledelsen i Røros kommune: Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann går over i rollen som næringskoordinator Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann går etter hvert over i ny rolle som næringskoordinator i Røros kommune. Hun ønsker å fratre rollen som kommunalsjef på grunn av den høye arbeidsbelastningen stillingen som kommunalsjef innebærer. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune var en av tre kommuner som kom lengst i kåringen av «Beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring», blant Norges kommuner. I går mottok vi hederlig omtale for et helhetlig og godt styringssystem, gjennomarbeidet i alle dokumenter. Prisen er en del av Framsikt brukerforum, en faglig møteplass for kommune-Norge, som samler over 900 deltagere fra 115 kommuner […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har fått 150.000 kroner fra Ren Røros og ReNeo for å satse på innovasjon og “bærekraft i praksis” i Røros-regionen. Ordfører Christian Elgaaen er svært glad for at kommunen får ekstra midler til innovasjon og næringsutvikling! Her kan du lese pressemeldingen fra Ren Røros og ReNeo: Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har tildelt Ren Røros og […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen 109/4 i Røros kommune. Området ligger i Svenslia nord for Djupsjøen. Kartbeskrivelse. Planstatus: • Området er pr dags dato uregulert. • Avsatt til formål fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel – benevnt som område F11: Tiltakshaver: Grunneierne Asbjørn og Kjell Møller i […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har tilsatt Odd Sletten som ny verdensarvkoordinator. Odd kommer fra stillingen som museumsdirektør hos MiST Rørosmuseet hvor han har jobbet siden 2011, både innen plan og utvikling og siden 2013 som direktør. Odd har et omfattende nettverk innenfor alle relevante instanser for forvaltning og utvikling av verdensarven, og han vil bidra til å […]

Klikk her for å lese videre

I tråd med kommuneloven legges formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan 2022-2025 ut på høring. Protokoll fra formannskapets behandling av budsjettet finner du her. Her kan du lese hele budsjettforslaget (NB. kan ikke leses i internet explorer) Papirversjon av budsjettdokumentet er tilgjengelig på Servicetorget i Bergmannsgata 23. Kommunestyret skal behandle budsjettforslaget på fredag den 26. november 2021. […]

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 9. november mottar 500 innbyggere en spørreundersøkelse om våre tjenester, kommunen som bosted og lokaldemokratiet. Innspill fra våre innbyggere er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Vi oppfordrer derfor alle som mottar undersøkelsen til å svare. Dæjstan gålkoen/rahkan 9.b. 500 årrojh gihtjemegoerehtimmiem dåastoeh mijjen dïenesji bïjre, tjïelten bïjre goh årromesijjie jïh voenges […]

Klikk her for å lese videre

Årsbudsjett og økonomiplan 2022–2025 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 11. november. Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november. Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer). Har du ikke tilgang på nett, eller synes du det […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok den 7.10.2021 å fastsette planprogrammet for detaljregulering av Gjøsvikmoen. Hensikten med planarbeidet er • Å legge til rette for boligutvikling med konsentrert boligbebyggelse. • Å sikre god adkomstveg(er) fra Femundsveien (Fv6526) til Gjøsvikmoen. • Etablering av nærlekeområder. • Etablering og sikring av grøntarealer. • Sikring og etablering av skiløype-/tur-trasse inkludert bru […]

Klikk her for å lese videre

Har du forslag til å øke trafikksikkerheten for barn og unge i Røros kommune? Det kan for eksempel være: bedre vegbelysning tilrettelegging av stikkvei siktrydding leskur holdningsskapende kampanje eller andre tiltak Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Røros kommune oppfordrer velforeninger, organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører som ser behov og ønsker å bidra til å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i sitt […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 22. oktober kan du være med med på åpnet møte om beitebruken i Røros kommune. Status for beitebruksplanarbeidet i Røros. Presentasjon av vegetasjonskartleggingen i Hitterdalen, Valset og Harsjøen. Om beitebruken og muligheter i Røros kommune. Hvilke verdier og ressurser har vi i utmarka? Hvordan bruke kartleggingen i det pågående arbeidet med beitebruksplana. Ynge Rekdal […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har startet arbeid med å lage nye skiltbestemmelser og ny skiltveileder som skal innarbeides i områdeplan for Røros sentrum. Samtidig gjør vi en del andre mindre endringer i bestemmelsene og plankartet. Blant annet vurderer vi å åpne for salgsboder på området ved reiselivets hus, samt på plattingen. Vi vil gjerne ha din mening […]

Klikk her for å lese videre

Det underrettes med dette om at kommunestyret i Røros kommune  vedtok reguleringsplan for Røros folkebibliotek PID 20190006, i møte den 26.08.2021, sak nr. 59/21. Planen legger til rette for bygging av nytt bygg som skal huse folkebibliotek på Nilsenhjørnet. Planen ligger i planregisteret på Røros kommune sine hjemmesider. Dette finner du i lenkene under. Dersom […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker har 19.8.2021 vedtatt å legge forslag til detaljregulering av Øverhagaen 6 og 8 ut til høring og offentlig ettersyn. Planen har planid 20200004. Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven 12-9. Planområdet befinner seg nordøst for Røros sentrum og er en del av et større bebygget område med blandet bebyggelse av […]

Klikk her for å lese videre

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse på Mattisvollen østre ved Djupsjøen i Røros kommune Med hjemmel i §§ 12-1 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av Mattisvollen østre hytteområde. Planarbeidet som settes i gang skal legge til rette for fritidsbebyggelse i form av […]

Klikk her for å lese videre

Under årets valg er det mulig å stemme hjemmefra dersom du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19. To valgmedarbeidere kommer da hjem til deg, eller der du befinner deg, for å ta imot din stemme. Forhåndsstemme Hvis du er syk, ufør, i isolasjon eller karantene på grunn av covid-19 kan […]

Klikk her for å lese videre

X