Blog

framtidas trygghet og omsorg

Hva er forskjellen på en bolig med heldøgns omsorg (HDO) og en sykehjemsplass?

Illustrasjonsfoto HDO

HDO boliger står for boliger med heldøgns omsorg. Det vil si at det skal være bemanning tilknyttet boligene hele døgnet. Tilgang til bemanning skal være det samme som om du bor på et sykehjem. Sykehjem og HDO-plasser er på det øverste nivået i omsorgstrappa vår.

Alle kommuner er pålagt å ha et visst antall sykehjemsplasser, hvor mange og hvordan det organiseres, er opp til kommunen selv å avgjøre. Røros kommune har som mål at våre innbyggere skal kunne bo lengst mulig hjemme i egen bolig. Det kan være mange varianter av «egen bolig». Satsningen på HDO-plasser understøtter denne tenkningen.

Kriterier
Både sykehjemsplass og HDO-plass er betegnet som heldøgnsomsorg. Rett til heldøgns omsorg inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp på annen måte. Det er dermed et vilkår at kommunenes øvrige helse- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig eller forsvarlig hjelp i hjemmet, i en ordinær omsorgsbolig eller i annen form utenfor institusjon. Tjenester tildeles etter kartlegging av forvaltningskontor.

  • Kriterier for tildeling av HDO-plass er at en har et omfattende pleie- og omsorgsbehov gjennom hele døgnet.
  • Kriterier for tildeling av sykehjemsplass er at en har et omfattende pleie- og omsorgsbehov i tillegg til et omfattende behandlingsbehov, gjennom hele døgnet.

Pasienter som bor på en HDO-plass, kan søke sykehjemsplass hvis helsetilstand endrer seg.

Når du får tildelt en sykehjemsplass mottar du et enkeltvedtak om langtidsplass på sykehjem. Innhold i pleie-, omsorg- og behandlingstjenester er ikke spesifisert.
Får du tildelt en HDO-plass, får du en husleiekontrakt og 4 vedtak. I vedtak er det spesifisert hvilken type hjelp du har krav på.
• Vedtak om bolig med heldøgnsomsorg
• Hjemmesykepleie
• Personrettet praktisk bistand
• Praktisk bistand i bolig

Vedtak om langtidsplass sykehjem og HDO-plass kan påklages iht. forvaltningsloven.

Rett til heldøgnsopphold finner du i følgende lovverk:
Pasient og brukerrettighetsloven:
§ 2-1 e. Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og vurderingslister m.m., Røros kommune, Sør-Trøndelag.

Fastlege / sykehjemslege
Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor på sykehjemmet.

På HDO er det fastlege som har det medisinske ansvar for deg. Hvis du ikke har fastlege, er det en av de andre legene på legesenter du kan bruke.

Utforming av rom
Utforming av HDO-boenheter er helt lik et sykehjemsrom. Alle boenheter / rom har regulerbar seng, nattbord, TV og klesskap. Sykehjemsrom har i tillegg en god stol, et lite bord og kommode. Det er takheis både på rommene til sykehjem og HDO. Bad er romslig med hev /senk toalett og vask.

En HDO-boenhet har ikke fasiliteter for å ta hånd om egne måltider og klesvask. Dette er et bevisst valg. Beboere som har HDO-tilbud, har omfattende pleie og omsorgstjenester, og de fleste trenger hjelp med ordning av måltider, renhold og klesvask på grunn av helsemessige årsaker. Derfor er en HDO-boenhet likt utformet som et sykehjemsrom.

Økonomi
Det er ulike betalingsordninger for en sykehjemsplass og en HDO-plass.

Har du en langtidsplass på sykehjem, betaler du 75 % av trygden og 85 % av annen inntekt enn folketrygden fra NAV. Betaling kalles for vederlagsbetaling, og den er fastsatt av Staten. På en langtidsplass på sykehjem er alt inkludert som medisinsk forbruksmateriell, medisiner, måltider, vask av klær, vask av rom, etc.

Hva det vil koste for en HDO-plass? Du betaler for husleie, renhold av rommet og servicepakke.
• I husleien inngår strøm, oppvarming, internett, tv- abonnement, kommunale avgifter, fri bruk av fellesareal og vaktmestertjenester. I tillegg bruk av regulerbar seng, nattbord og TV.
• Du betaler for praktisk bistand i bolig som innebære renhold av din bo-enhet, skift av sengetøy, vask av privat tøy og organisering av måltider. For praktisk bistand betales en timesats inntil en øvre grense. Vederlagets størrelse avhenger av husstandens samlede nettoinntekt i fra siste års ligning, jf. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kap. 2 om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon.
• En servicepakke inneholder alle måltider, vask og leie av tøy (sengetøy, håndkle og vaskekluter), plast/papir og hygiene artikler (håndsåpe, hånddesinfeksjon og renholdsmidler).
• Hjemmesykepleie og personrettet praktisk bistand er gratis.
• Du betaler en årlig egenandel for medisiner, medisinske forbruksvarer (f.eks. inkontinensutstyr og kateter-/stomiutstyr), fysioterapi, legebesøk (fastlege og spesialisthelsetjeneste) og transport til disse. Har du betalt over et visst beløp i egenandel får du et frikort for helsetjenester. Med frikort slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret

Det er kommunestyret som bestemmer de årlige satsene på husleie, renhold og servicepakken. Kostnader for en HDO-plass skal for en minstepensjonist ikke være dyrere enn en langtidsplass på sykehjem.

Bor du på sykehjem eller har hjemmetjeneste i mer enn 3 måneder er tannlegetjeneste gratis.

 

X