Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Høringer, Nyheter, Politikk

Vedtatt plan: Detaljregulering forMattisvollen

Detaljreguleringsplan for Mattisvollen med planid 20210004 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023.

Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i kommunens planregister med planid 20210004.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefrist er 7.7.23
Klage sendes elektronisk til postmottak@roros.kommune.no eller skriftlig til Røros kommune, planavdelingen, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Eventuelle krav om innløsning/erstatning må være fremsatt innen tre år etter kunngjøring.

Spørsmål i saken kan rettes til saksbehandler på e-post ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

X