Archives

Mange familier ønsker å besøke hverandre i påskeferien, og lurer på om det går an. De omfattende tiltakene regjeringen har innført, er for å hindre spredning av koronaviruset. Du kan være smittebærer selv om du ikke merker symptomer. Det beste vi alle kan gjøre akkurat nå er å bli hjemme i påska. Disse tiltakene for å […]

Klikk her for å lese videre

Hele samfunnet er påvirket av COVID-19-krisen, og mange bedrifter står overfor krevende situasjoner. Det oppstår ulike problemstillinger slik som om bedriften klarer å betale lønn og regninger, hva som skjer ved en permittering eller hvilke muligheter som finnes for økonomiske støtteordninger eller kompensasjon. Det kan også være spørsmål knyttet til en eventuell endring av driftsform […]

Klikk her for å lese videre

SchoolLink er Rørosskolenes digitale meldingsbok. Her får foreldre informasjon fra skolen, og kan kommunisere med skolen. Mye viktig informasjon deles her nå. All informasjon i SchoolLink kan oversettes til flere språk inne i appen. Her er en forklaring på hvordan du gjør dette: Åpne appen SchoolLink Gå inn på «Meldinger» nederst i skjermbildet Velg melding […]

Klikk her for å lese videre

Det er ikke alltid like lett å skjønne hva koronaviruset er, og hva det gjør. Det kan være vanskelig å forstå hvorfor barnehagen og skolen er stengt, og hvorfor alle på på TV snakker om sykdom! Heldigvis finnes det mange sider på internett som forklarer om korona for barn. Vi har samlet lenker til noen […]

Klikk her for å lese videre

Selv om selve huset Ungdommens Hus er stengt ei stund fremover, er ikke vi som jobber her stengte! Vi er her for dere. Vi vil veldig gjerne ha kontakt med dere, og høre hvordan livet er i denne rare tiden. Så – har dere lyst til å bli med på noe artut? Sleng dere med […]

Klikk her for å lese videre

På legesenteret har vi gjort noen tiltak for å beskytte mot koronasmitte. Når du venter på timen din: Hvis du kommer til legesenteret med egen bil, vent i bilen. Legen ringer deg når det er din tur. Da unngår vi at mange sitter på venterommet samtidig. Hvis du går, eller kommer i drosje, kan du vente […]

Klikk her for å lese videre

På folkehelseinstituttets hjemmeside finner du informasjon om korona på flere språk. Informasjonen finnes både som brosjyre og filmer.        

Klikk her for å lese videre

Guesside jïh årrojidie Plassjen tjïeltesne. Daesnie datne gavnh vihkeles bïevnesh jïh raerieh koronavijrusen bïjre/Besøkende og boende i Røros kommune. Her finner du viktig informasjon og råd om koronaviruset. Orre koronavijruse / Generell informasjon om koronaviruset Bïevnesh eejhtegidie / Informasjon til foreldre Suetie, inkubasjovnetïjje jïh teestadimmie / Smitte Dutnjien mij bïevnesem åådtjeme gåetesne årrodh / Informasjon til den […]

Klikk her for å lese videre

Bïevnesh dutnjien mij bïevnesem åådtjeme gåetesne årrodh. Gïele: Åarjelsaemien. Tseegkesovveme: 03/2020 Orrestamme: Dutnjien mij bïevnesem åådtjeme gåetesne årrodh Jïjnje tsåatskelesvoete dan orre koronavijrusen bïjre. Doh jeanatjommesh mah skïemtjelassem Covid-19 evtiedieh ajve lijnies vaejvieh åadtjoeh, men naakenh maehtieh joekoen skïemtjine sjïdtedh. Dan åvteste pryövebe suetiegeerjehtimmiem siebriedahkesne heerredh. Naakenh birresuvvieh dåaktaristie gåetesne årrodh. Dah mah Covid-19 åådtjeme […]

Klikk her for å lese videre

Suetie, inkubasjovnetïjje jïh teestadimmie Mij sjugniehtåvva jis leam naakenen lïhke orreme mij suetiem åådtjeme? Inkubasjovnetïjje jïh symptomh Maam darjoem jis vïenhtem manne leam suetiem åådtjeme? Raajnes gïeth leah vihkeles juktie gaskesesuetiem heerredidh Ij leah juvnehtimmie njaelmieskuvmiem nuhtjedh healsoedïenesjen ålkolen Gie byöroe koronavijruseteestem vaeltedh? Bïsseme gåetesne jïh byögkeles sijjine Koronavijruse laaneste dan tjïrrh mij gohtjesåvva trahpasuetie. […]

Klikk her for å lese videre

Orre koronavijruse (Covid-19) Jïjnje tsåatskelesvoete dan orre koronavijrusen bïjre. Sïejhmemes skïemtjelasse Covid-19 ajve lijnies vaejvieh vadta. Såemies almetjh, joekoen båarasåbpoe almetjh jallh dah mah leah skïemtjes aarebistie, maehtieh joekoen skïemtjine sjïdtedh. Dan åvteste vihkeles gaajhkesh dovnesh viehkiehtieh suetiegeerjehtimmiem siebriedahkesne heerredh. Jis suetiem åådtjeme maahta 0 – 14 biejjieh vaesedh åvtelen symptomh åadtjoeh. Sïejhmemes 5 – […]

Klikk her for å lese videre

Raerieh koronan bïjre eejhtegidie, maanide jïh nåejside. Raerieh eejhtegidie darjomi bïjre maanajgujmie ektine jïh guktie maanajgujmie koronan bïjre soptsestidh. Maanah jïh korona Vååjnoe goh maanah skïemtjelassem koronavijrusinie buerebelaakan tööllh goh båarasåbpoe almetjh. Men maanah maehtieh mubpieh laanestidh. Maanah maehtieh sinsitnine stååkedidh jallh ektesne årrodh? Gaajhkesh dovnesh birresuvvieh gåetesne årrodh dan jïjnje gåarede. Maahta åerpenigujmie årrodh guktie […]

Klikk her for å lese videre

Det er viktig at vi gjør det vi kan for at vi har et aktivt kulturliv når vi er tilbake til normaltilstand igjen. Røros kommune vil derfor ikke kreve tilbake tilskudd til arrangement i 2020 som blir avlyst eller utsatt på grunn av koronaviruset.  Røros kommune krever ikke tilskudd tilbake, og fakturerer ikke husleie for […]

Klikk her for å lese videre

Det er mange som enten er i risikogruppen eller sitter i karantene som har behov for hjelp til små og store oppgaver. Da er det fint å vite at du nå kan bestille varer hos flere butikker og apotek i Røros kommune. Det går også an å varsle Røros frivilligsentral om du har behov for […]

Klikk her for å lese videre

Å synge gjør deg både glad og motivert! Det trenger vi i disse dager. Som et bidrag i den nasjonale dugnaden under koronaepedemien, gir derfor Norsk kulturskoleråd alle som ønsker det gratis tilgang til Kor Arti’ frem til 14. april. Hva er Kor Arti’? Kor Arti’ er en digital plattform for å lære sang og musikk. […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med koronautbruddet er det opprettet et eget tverrfaglig team for psykisk helse i Røros kommune.  Disse er med i teamet: SANKS SANKS står for Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus. Tjenesten er for den sørsamiske befolkningen i Fjellregionen. SANKS kan bidra med samtaler med barn, ungdom, voksne, foreldre og besteforeldre. De […]

Klikk her for å lese videre

Selv om vi på helsestasjonen ikke kommer i direkte kontakt med dere på skolen og Helsestasjon for ungdom akkurat nå, vil vi at dere skal vite at vi fortsatt er her for dere!  Har dere behov for å prate med oss eller har noen spørsmål dere lurer på, er det bare å ta kontakt med […]

Klikk her for å lese videre

I helga skulle det egentlig være KlubbLAN, men det går jo ikke slik situasjonen er akkurat nå. Heldigvis finnes det andre måter å møtes på, så nå blir det KlubbLAN på internett! Hva kan jeg være med på? Fredag ettermiddag åpner vi en Minecraft-server du kan spille på gjennom hele helga (og etter helga). Lørdag […]

Klikk her for å lese videre

Regjeringen har vedtatt at alle landets barnehager og skoler skal stenges på grunn av koronautbruddet. Foreløpig er skoler, barnehager og skolefritidsordning (SFO) stengt fra 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Dette har økonomiske konsekvenser for både foreldre og barnehager. Regjeringen har besluttet at foreldre ikke skal betale for barnehage og SFO i den […]

Klikk her for å lese videre

Tidene gjelder fra og med torsdag 19. mars. Åpningstider Røros legesenter: Mandag – fredag: kl. 08.30 – 15.30. Telefonen vil være åpen fra kl. 08.30 – 12.00 og kl.13.00 – 15.00. Åpningstider koronatelefonen: Mandag – fredag klokken 09.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00 Vanlig forkjølelse? Har du, eller vurderer du å bestille time for […]

Klikk her for å lese videre

X