Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022

konstituert rådmann_Kjersti Forbord Jensås.

Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er sendt til Formannskapet som skal behandle det torsdag 15. november.

Etter Formannskapets behandling legges det ut på offentlig høring, med sluttbehandling i Kommunestyret 29. november. Her kan du lese et sammendrag av rådmannens innstilling til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022. Du finner hele dokumentet nederst i denne saken.

Budsjett i balanse
Rådmannen er tilfreds med å kunne presentere et budsjett i balanse, som også gir mulighet for å sette av 6 millioner kroner til disposisjonsfond. Et solid disposisjonsfond er nødvendig for at kommunen skal ha mulighet til å holde driftsnivået stabilt selv om kostnader eller inntekter skulle svinge i fremtiden.

Likevel viser både budsjettet og økonomiplanen at kommunens økonomi er svært stram. Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye utfordringer som må løses. De har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og understreker et høyt ambisjonsnivå hos fagfolkene våre.

Dessverre er mange av disse ambisjonene høyere enn et realistisk budsjett tillater i denne omgang.

Et budsjett med noe større handlingsrom
Røros kommune ble i september 2017 utmeldt av register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK-lista). Utmeldingen var resultatet av et stort omstillingsarbeid som hele organisasjonen og folkevalgte har fått til sammen.

Røros kommune legger altså frem budsjettet uten å være ROBEK-kommune, noe som gir et større handlingsrom for gode prioriteringer i årene fremover. En kommune som står på ROBEK-lista må få sine budsjetter godkjent av Fylkesmannen og KMD (kommunal- og moderniseringsdepartementet). Når vi ikke står på denne lista er det kommunestyret, som innenfor føringer gitt i lov, disponerer hvordan kommunens ressurser skal disponeres.

I økonomiplanen er det beregnet svak inntektsøkning i årene fremover. Dette er gjort på bakgrunn av Regjeringens krav til effektivisering i kommunene og at kommunene i området generelt har hatt en svak økonomiutvikling i de siste årene. Økonomiplanen bærer derfor preg av at kommunen fortsatt befinner seg i en anstrengt økonomisk situasjon.

Om økonomiplanen
Økonomiplan 2019-2022 er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling har rådmannen tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig drift på nesten 500 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det viktig å fokusere både på omfang og bredde i det tilbudet som gis.

Rådmannen vektlegger det gode arbeidet som gjøres av ansatte i hele organisasjonen, og som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

→ Her finner du hele innstillingen til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022.

X