Blog

Her finner du kommunens planstrategi for perioden 2020-2023

Kommunestyret vedtok 10. desember 2020 kommunens nye planstrategi for 2020 til 2023. Her kan du lese den vedtatte planstrategien med tilhørende planprogram. I planprogrammet finner du en overordnet oversikt over alle kommunens politiske vedtatte planer, når de er vedtatt og når de skal oppdateres.

Hvorfor har vi laget en planstrategi?

Kommunestyret har vedtatt planstrategi for perioden 2020-2023. Det er en lovpålagt oppgave der vi skal drøfte utviklingstrekk og muligheter i kommunen. Ved å definere kommunens planbehov kan kommunestyret gjennom tidlig prioritering sørge for at kommunens planarbeid blir behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Planstrategien bygger på FNs bærekraftsmål

Røros kommune skal arbeide enda mer systematisk etter FNs bærekraftsmål.

Nytt for denne periodes planstrategi er at FNs 17 bærekraftsmål preger innholdet. Visste du at FNs bærekraftsmål er utarbeidet av 10 millioner mennesker mot et samfunn som ser miljø, sosial utvikling og økonomi i sammenheng? De peker på at demokrati, godt styresett og en rettskultur er avgjørende for bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene hjelper oss å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt – som også bidrar globalt. Dette handler om alt fra miljø, folkehelse, likestilling, inkludering, fattigdom, kultur, næring eller hvordan vi arbeider med innbyggerinvolvering. FNs bærekraftsmål er et spennende rammeverk for lokalpolitikken som også setter vår egen politikk og våre prioriteringer i et internasjonalt perspektiv.

Vi har analysert kommunens aktiviteter og planer opp mot FNs 169 delmål. Dette har dannet grunnlaget for planstrategien.

Fra detaljerte planer til strategier uten tiltak

En del av arbeidet med å lage planstrategi er å se om måten vi arbeider på er smart og effektiv. Planer skal fungere på samme måte som noter gjør for et orkester eller som en byggeplan for snekkere. Alle må forstå planen og skjønne retningen vi skal i. Det overordnede målet i kommunens planer er at den skal bedre livet til alle vi som bor her. Uten at det går på bekostning av natur og mennesker på utsiden av kommunegrensen.  Det ble vedtatt at vi skal vekk fra detaljerte og varierte plantyper til å lage strømlinjeformede strategier uten tiltak.

Mangfolds- og inkluderingsstrategi

Mangfolds- og inkluderingsstrategi er en av fire nye strategier vi foreslår å lage i kommende periode. Røros ønsker å arbeide aktivt for å fremme likestilling og mangfold. Ingen skal oppleve diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, økonomi, religion og livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller alder. Røros har behov for å skape arenaer for dialog og kompetansespredning omkring mangfold, likeverd og inkludering. Dette ønsker vi denne strategien skal bidra til.

 

Oppvekst- og utdanningsstrategi

I løpet av denne kommunestyreperioden skal det lages en overordnet strategisk plan for oppvekst og utdanning som ser helhet mellom barnehage, skole, SFO, kulturskole voksenopplæring/utdanning/videreutdanning. Den skal også ta for seg hvordan vi kan tilrettelegge for læring gjennom hele livet med vekt på distriktsvennlig og digital læring. Den må også sikre at personer med spesielle behov får riktig utdanningstilbud. Strategien bør ha en aktiv rolle opp mot Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp jf NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring og det nye nasjonale læreplanverket.

 

 Helse- og omsorgsstrategi

Det skal også lages en overordnet helse- og omsorgsplan hvor temaene i kommunens allerede bestående handlingsplaner og prosjektene blir inkludert.  Temaer knyttet til blant annet  prosjekter som Tidlig Inn, prosjektarbeid knyttet til helsetjenester for samisk befolkning, vold i nære relasjoner, selvmordsforebygging, likeverdige/ ikke-diskriminerende tjenester, klimarelaterte helseutfordringer og kultur som helse blir viktig.

 Transportstrategi

Til slutt har kommunestyret vedtatt å lage en overordnet transportstrategi, en felles politisk plattform som skal understøtte FNs bærekraftsmål, arealplanen, klima- og miljøplan, folkehelseplan og trafikksikkerheten i kommunen. Temaer som sti- og sykkelnettverket, grenseløs kollektivtransport, Jernebaneforum, Flyplassalliansen og fylkesvei 30 inkluderes.

X