Blog

Nyheter, Politikk

Oppsummering av sakene til kommunestyret 23. mars

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune.
Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu
Møtet strømmes på www.Fjelltv.no, kommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no

I denne saken kan du lese en kort oppsummering av sakene som skal behandles i kommunestyremøtet på torsdag kveld. Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen. 

8/23 Interpellasjon til kommunestyret 23.03.2023

Representant Erling Sven Busch har sendt inn en interpellasjon om feiertjenesten som skal behandles i kommunestyret.

9/23 Referatsaker til kommunestyret 23.03.2023

Saken legger til rette for å informere om innkomne og utgående brev, eller annen informasjon av særlig interesse for formannskapet.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsaken til orientering.

10/23 Detaljregulering barnehage i Vola – andre gangs behandling

Saken handler om bygging av en seks-avdelings barnehage i Vola. Planen har vært ute til offentlig ettersyn, og foreliggende sak er andre gangs behandling av planforslaget. I denne saken behandles de innspill som har kommet inn, om det er behov for endringer i planforslaget, og om man innstiller på at planen kan vedtas, evt. med endringer.

Utvalg for plansaker sitt forslag til vedtak:
Røros kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 reguleringsplan for barnehage i Vola, planid 20220006, med følgende endringer i plankart og bestemmelser:

 • 5.1.2 Omlegging av høgspentledning.
  Høgspentledning skal være lagt om før igangsettingstillatelse for barnehagen gis.
  Endres til: Plan for omlegging av høgspentledning skal være godkjent før
  igangsettingstillatelse for barnehagen gis. Høgspentledning skal ikke overlappe
  lekeområder.
 • 5.1.3 Vann, avløp og overvann (VAO)
  Vann og avløp, inkludert løsninger for overvann, skal være ferdig opparbeidet i
  henhold til godkjent plan for vann og avløp før igangsettingstillatelse for barnehage gis.
  Endres til: Plan for vann og avløp, inkludert løsninger for overvann, skal være
  godkjent før igangsettingstillatelse for barnehagen gis.
 • 5.1.4 Skiløype/turtrase
  Eksisterende skiløype/turtrase skal være lagt om før igangsettingstillatelse for
  barnehage kan gis. Det tillates midlertidige løsninger i anleggsfasen.
  Endres til: Plan for omlegging av eksisterende skiløype/turtrase skal være godkjent
  før igangsettingstillatelse gis.

Følgende nye bestemmelser innarbeides:

 • 5.2.5 Omlegging av høgspentledning.
  Høgspentledning skal være lagt om før brukstillatelse for barnehagen gis.
 • 5.2.6 Vann, avløp og overvann (VAO)
  Vann og avløp, inkludert løsninger for overvann, skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan for vann og avløp før brukstillatelse for barnehage gis.
 • 5.2.7 Skiløype/turtrase
  Eksisterende skiløype/turtrase skal være lagt om før brukstillatelse for barnehage kan gis. Det tillates midlertidige løsninger i anleggsfasen.

Følgende endringer tas inn i plankartet:

 • Gangvei langs An-Magrittveien i områdeplan for Røros sentrum forlenges bort til Konstknektveien i foreliggende plan

11/23 Reguleringsplan for Rødalsveien – avklaring av planoppstart

Saken handler om avklaring av planoppstart for reguleringsplan for hyttefelt ved Rødalsveien. Kommunedirektøren har i oppstartsmøtet besluttet at planinitiativet skal stoppes. Forslagsstiller krever nå dette spørsmålet forelagt kommunestyret.

Utvalg for plansaker sitt forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 stoppes initiativ til reguleringsplan for hytter ved Rødalsveien med den begrunnelse som fremkommer av saksutredningen.

12/23 Navn på nye barnehager

Kommunestyret har bedt om at navn på de nye barnehagene blir en egen sak i kommunestyret. Kommunedirektøren orienterer om prosessen som førte til opprinnelige vedtak i styringsgruppen på navn.

Saken er lagt frem uten forslag til vedtak.

13/23 Fritak av verv som meddommer i Sør-Trøndelag tingrett

Kommunestyret skal ta stilling til søknad om fritak fra verv som meddommer i Sør-Trøndelag tingrett.

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Ane Linn Haagaas innvilges fritak fra vervet som meddommer i Sør-Trøndelag tingrett.

14/23 Optimus as: innstilling av 2 medlemmer til valgkomite og leder for valgkomiteen

Røros kommune er eier eller medeier i flere selskaper. For noen av disse selskapene skal kommunen innstille medlemmer til selskapets styre eller valgkomite. Det er selskapets eierorgan som gjennomfører det formelle valget. I denne saken skal det velges personer som skal innstilles til valg til valgkomiteen i Optimus AS.

Valgutvalgets forslag til vedtak:
Som medlemmer til valgkomiteen i Optimus AS innstilles:
1. Medlem 1 Kjell Morten Hansen (2 års tjenestetid, på valg 2025)
2. Medlem 2 Guri Heggem (2 års tjenestetid, på valg 2025)

Som leder for valgkomiteen i Optimus AS innstilles:
Leder for valgkomiteen Elin Tamnes (1 års tjenestetid som leder)

15/23 Ren Røros as: innstilling av 1 medlem til valgkomiteen

Røros kommune er eier eller medeier i flere selskaper. For noen av disse selskapene skal kommunen innstille medlemmer til selskapets styre eller valgkomite. Det er selskapets generalforsamling eller årsmøte som gjennomfører det formelle valget. I denne saken skal det velges personer som skal innstilles til valg til valgkomiteen i Ren Røros AS.

Valgutvalgets forslag til vedtak:

Som medlem til valgkomiteen i Ren Røros AS innstilles:
1. Medlem 1 Siri Gellein (3 års tjenestetid, på valg 2026)

16/23 Røros kurs- og konferansesenter as: valg av 1 medlem til valgkomite og leder for valgkomiteen

Røros kommune er eier eller medeier i flere selskaper. For noen av disse selskapene skal kommunen innstille medlemmer til selskapets styre eller valgkomite. RKK AS har ikke vedtektsfestet valgkomitè, og i denne saken skal det velges personer til Røros kommunes valgkomitè som skal innstille medlemmer til styret i Røros Kurs- og Konferansesenter AS (heretter RKK AS).

Valgutvalgets forslag til vedtak:
Som medlem til Røros kommunes valgkomite for Røros Kurs- og Konferansesenter AS velges:
Medlem 1 Mads Bukkvoll (3 års tjenestetid, på valg 2026)

Som leder for Røros kommunes valgkomite for Røros Kurs- og Konferansesenter AS innstilles:
Leder for valgkomiteen Stein Petter Haugen (1 års tjenestetid som leder)

17/23 Røros parkering as: innstilling av 2 medlemmer til valgkomiteen

Røros kommune er eier eller medeier i flere selskaper. For noen av disse selskapene skal kommunen innstille medlemmer til selskapets styre eller valgkomite. Det er selskapets  eierorgan som gjennomfører det formelle valget. I denne saken skal det velges personer som skal innstilles til valg til valgkomiteen i Røros Parkering AS.

Valgutvalgets forslag til vedtak:
Som medlemmer til valgkomiteen i Røros Parkering AS innstilles:
Medlem 1 Atle Fæmundshytten (2 års tjenestetid, på valg 2025)
Medlem 2 Jon Are Dahl (2 års tjenestetid, på valg 2025)

18/23 Verket Røros as: innstilling av 1 medlem til valgkomite og leder for valgkomiteen

Røros kommune er eier eller medeier i flere selskaper. For noen av disse selskapene skal
kommunen innstille medlemmer til selskapets styre eller valgkomite. Det er selskapets
eierorgan som gjennomfører det formelle valget. I denne saken skal det velges personer som
skal innstilles til valg til valgkomiteen i Verket Røros AS.

Valgutvalgets forslag til vedtak:

Som medlem til valgkomiteen i Verket Røros AS innstilles:
1. Medlem 1 Oskar Tørres Lindstad (3 års tjenestetid, på valg 2026)

Som leder for valgkomiteen i Verket Røros AS innstilles:
Leder for valgkomiteen Kristoffer Tamnes (1 års tjenestetid som leder)

19/23 Årsmelding kontrollutvalget 2022

Kommunestyret skal behandle kontrollutvalgets årsmelding for 2022.

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.

X