Blog

Illustrasjonsbilde planarbeid Fruhaugen

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av Fruhaugen i Røros kommune

Med hjemmel i § 12-8 i plan- og bygningsloven kunngjøres det oppstart av arbeid med detaljregulering av Fruhaugen i Røros kommune. Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra grunneier Steinar Skjerdingstad.

Planen skal legge til rette for kombinert bolig- og fritidsbebyggelse med tilhørende teknisk infrastruktur på eiendommen gnr. 152 bnr. 7 i Galåen i Røros kommune. I tillegg vil det bli vurdert å la planen åpne for etablering av lokaler for fellesfunksjoner og næring/bevertning på et egnet sted i planområdet.

Her finner du:
Kunngjøringsteksten
Planavgrensning
Link til planarkivet

 

X