Blog

Vinterbilde av Røros sentrum tatt fra slagghaugene med kirka til venstre

Planutvalget i Røros vedtok på sitt møte den 14.6.2018 å sende områdeplan for Røros sentrum ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter i hovedsak arealet innenfor de tre fylkesveiene Johan Falkbergets vei/Osloveien, Falunveien og An-Magritts vei. I vest strekker planområdet seg bort til Røros hotell og sørover til og med Røros sykehus. I sør er Øragata med innenfor planområdet.

Planområdet er vist med stiplet rød strek på kartet.

Reguleringsplanen er en områdeplan som gir bestemmelser om bruk og vern av områder og bebyggelse. Formålet med planarbeidet har vært å modernisere eldre reguleringsplaner, se på utviklingsmulighetene for å sikre et aktivt og attraktivt sentrum, både som bo-, handels- og kulturarena, vurdere trafikale løsninger samt å sikre verdensarvverdiene på en best mulig måte.

Planen er nå sendt ut til hjemmelshavere, lag og foreninger og offentlige myndigheter, men hvem som helst kan sende inn innspill. Vi er svært avhengig av å få inn innspill for å få et best mulig resultat til slutt. Vi vil derfor oppfordre til at dere leser plandokumentene, og sender inn merknader. Merknadene sender dere til servicekontoret, gjerne på e-post. E-postadressen dere bruker da er postmottak@roros.kommune.no

Her finner du Plandokumentene. Det ligger også en fysisk kopi av dokumentene på servicekontoret. Høringsfrist er 14.9.2018

X