Blog

Valgutvalget har i møte 20. mai 2020 fremmet forslag til valg av meddommere til Sør-Trøndelag tingrett, Sør-Trøndelag jordskifterett og Frostating lagmannsrett, samt skjønnsmedlemmer til Sør-Trøndelag tingrett.

Eventuelle innvendinger til valgutvalgets innstilling kan meldes til Røros kommune innen 8. juni 2020. Enten på e-post til postmottak@roros.kommune.no eller per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Meddommere til Sør-Trøndelag tingrett

Trine Aspås Krog
Ane Linn Haagaas
Åshild Solbrekken Flatla
Margit Aarnes Krog
Reidun Paula Blomli
Gunn Berit Dahl
Aud Tove Sundberg

Rune Tørresvold
Stein Petter Haugen
Nils Reiten
Reidar Sommer
Rune Kurås
Bjørn Røistad
Arne Drøyvollsmo

Meddommere til Sør-Trøndelag jordskifterett

Rune Kurås
Francis Konow
Nina Liff
May Irene Løseth

Meddommere til Frostating lagmannsrett

Signy Thorsvoll
Lone Blichfeldt Sundt Kokkvoll
Gunhild Sun Bellsli
Gitte Iren Theodorsen
Kari Reiten

Ivar Dahlen
Rune Johnsen
Jan Gunnar Skogås
Egil Harry Langeng
Trygve Larsen

Skjønnsmedlemmer til Sør-Trøndelag tingrett

Toril Tørres
Even Erlien
Eva Nordfjell
Ole Jørgen Kjellmark

Generelle krav til meddommere og skjønnsmedlemmer

Domstolloven:

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven

I tillegg må vedkommende

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, (øvre aldersgrense gjelder ikke
skjønnsmedlemmer)

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i

konkurskarantene,

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret

som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

1. Stortingets representanter og vararepresentanter,

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og

ansatte ved Statsministerens kontor,

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt

begrenset politimyndighet,

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i

forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens

start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år

siden dommen var rettskraftig,

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen

var rettskraftig eller vedtakelsen,

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven

kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år

siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.
For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45.

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.

X