Blog

Nyheter, Politikk

Vil du bli meddommer? Nå kan du søke!

7 dommere og meddommere sitter i rettssalen

Vil du bidra til et viktig samfunnsoppdrag? Da kan du søke om å bli meddommer. Røros kommune skal nå rekruttere nye meddommere og skjønnsmedlemmer til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett for perioden 2025-2028.

Hva gjør en meddommer?

En meddommer er en vanlig innbygger som er med på å ta avgjørelser i rettssaker på lik linje med domstolens egne fagdommere. Som meddommer er du en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Du kan bli kalt inn én til tre ganger i året. De fleste saker varer fra én til tre dager, men noen saker varer lenger.

Det finnes flere typer meddommere; alminnelig meddommer i tingrett og lagmannsrett, jordskiftemeddommer og skjønnsmedlem. Les mer om disse på Norges domstoler

Slik blir du meddommer

  • Skriv at du ønsker å bli meddommer i en e-post til oss. Husk å ta med navn, adresse, telefonnummer, yrke og nåværende stilling. Du kan også oppgi hvilken rett du ønsker å være meddommer eller skjønnsmedlem i.
  • Merk e-posten med «Meddommervalg 2025-2028» og send den til postmottak@roros.kommune.no. Siste frist er 6. mai 2024

Blant dere som melder sin interesse, velger kommunestyret de som blir meddommere for 2025-2028.

Kommunestyret sender også forslag til fylkeskommunen, om hvem som skal velges inn som skjønnsmedlemmer.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller krav til hvem som kan velges til meddommere. Blant annet kreves det at:

  • du har stemmerett og er folkeregistrert i Røros kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1. januar 2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er norsk statsborger eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
  • de som velges er alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt)
  • du ikke er under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen
  • du er ikke praktiserende advokat eller advokatfullmektig

 Praktisk informasjon

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og du får vanligvis fri fra jobb når du skal utføre vervet. Taper du arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Det gjelder både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende. Du får dekket reise og diett etter statens satser. Pensjonister, studenter eller andre uten fast jobb får 750 kroner per dag.

 

Foto/guvvie: Domstoladministrasjonen. Bildet viser dommere i en meddomsrettssak

X