Blog

Høringer, Nyheter, Politikk

Vi vil høre din mening om skolestruktur

foto av en gutt med skolesekk, som går langs en vei

Formannskapet vedtok i sitt møte 11. april å legge saken ut på høring i 6 uker, fra 11. april til 22. mai.

Bakgrunn for saken

Med bakgrunn i forventet elevtallsutvikling og behov for flere ressurser for å innfri lærernormen ved Røros skole, samt endringer i opplæringsloven fra 1. august 2024, ser formannskapet behov for å gjøre endringer i skolestrukturen i Røros kommune.

Elevtallsutvikling Glåmos

Elevtallsutvikling Glåmos

Formannskapet ber om innspill på følgende alternativer:

  1. Glåmos skole, 1.-7. trinn, legges ned med virkning fra 1. august 2024.
  2. Glåmos skole, 1.-7. trinn, legges ned med virkning fra 1. januar 2025.

 

SFO-tilbudet på Glåmos vil avvikles fra samme tidspunkt. Det foreslås ingen endringer når det gjelder barnehagetilbudet på Glåmos.

Høringsinstanser:

  • Fagforeninger
  • FAU og SU ved Røros skole og Glåmos skole
  • Elevråd
  • Andre berørte

Innspill sendes til postmottak@roros.kommune.no og merkes “skolestruktur”

Høringsfrist 22. mai 2024 kl. 12.00.

Rapporten «Oppvekst – Struktur, kompetanse og ressurser» fra 2024 er et vedlegg til høringen, men det er ikke denne rapporten det er høring på.

Etter høringsfristen vil formannskapet vurdere innspillene og legge fram en tilrådning til kommunestyret. Et endelig vedtak i saken vil gjøres av kommunestyret.

X