Blog

Nyheter

Velkommen til møte for hytteeiere 2023 / Buerie båeteme tjåanghkose hæhtjoe-aajhteridie 2023

Vinterbilde av Røros kirke med trehusbebyggelse rundt og snødekt landskap

Fritidsbefolkningen er en viktig del av rørossamfunnet. Dere gir nye impulser, dere bidrar til utvikling og ikke minst er det hyggelig å møte dere i ulike sammenhenger og på ulike arena i kommunen vår.

Røros kommune ønsker en god dialog med dere. Under hyttemøtet i 2022 kom det innspill om at et dialogmøte bør bli en årlig begivenhet. Derfor gjentar vi suksessen og inviterer til et nytt åpent møte under Julemarked i Røros 2023, lørdag den 9.12.2023. For mer informasjon og påmelding bruker du denne lenken: Invitasjon til Hyttemøte i Røros 2023

//

Mijjieh hæhtjoe-aajhterh böörebe ræhpas gaskesadteme-tjåanghkose båetedh. Rossen tjïelte sæjhta hijvenlaakan dijjine gaskesadtedh.
Tjåanghkoe öörnesåvva gosse Jåvlemaarhna Plaassjesne, jåvleasken 9. biejjien laavvadahken.
Mijjieh aavoedibie dijjem råakedh!
Lohkh vielie tjaånghkoen bïjre jïh dåeredh amma daesnie.
X