Archives

God næringsutvikling betinger god samhandling, og da må vi møtes. Røros kommune inviterer alle som driver næring i Røros til et nytt åpent næringsmøte. Vi trenger at flest mulig deltar, så noter datoen i kalenderen allerede nå – uansett om du synes at du er i målgruppen for temaene eller ikke. Meld deg på HER. Tid: […]

Klikk her for å lese videre

Da kan du kanskje søke Røros kommunes næringsfond. Fondet fikk nye vedtekter den 1.2.2024. Vedtektene sier noe om hvem som kan søke, hva det kan søkes om støtte til og hvordan du kan søke. Husk at du må lese vedtektene nøye før du søker fordi kommunen bare kan behandle søknader som er fullstendige i forhold […]

Klikk her for å lese videre

I 2024 er Røros kommune med på Hematt sammen med kommuner og bedrifter i Nord-Østerdal, Livestock og Klosser Innovasjon. Hematt er et arrangement med mål om å styrke Fjellregionens posisjon som en attraktiv bo- og arbeidsregion. Den 16.3.2023 drar bedrifter og organisasjoner fra Fjellregionen til Vulkan i Oslo for å bygge nettverk og vise fram […]

Klikk her for å lese videre

Hyttebefolkningen er viktig for rørossamfunnet, og for 2. år på rad inviterte Røros kommune alle eiere av fritidsboliger til et informasjons- og dialogmøte. Møtet ble avholdt lørdag den 9.12.2023 under Julemarkedet på Røros, og det var hele 283 hytteeiere som hadde meldt seg på. Kommunen presenterte utvalgte tema, og det ble gitt rom for spørsmål […]

Klikk her for å lese videre

Fritidsbefolkningen er en viktig del av rørossamfunnet. Dere gir nye impulser, dere bidrar til utvikling og ikke minst er det hyggelig å møte dere i ulike sammenhenger og på ulike arena i kommunen vår. Røros kommune ønsker en god dialog med dere. Under hyttemøtet i 2022 kom det innspill om at et dialogmøte bør bli […]

Klikk her for å lese videre

Bedriftene som lykkes best er i stadig utvikling og omstilling. Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en tilskuddsordning som skal bidra til kompetanseheving og nødvendig omstilling i bedrifter. Bedrifter i Røros har søkt og fått tildelt godt med midler fra denne ordningen. Nå er det mer å hente! Hva er BIO-midler Trøndelag? Trøndelag fylkeskommune har fortsatt […]

Klikk her for å lese videre

Kommunedelplan Røros bergstad Næringsarealer: Forutsigbarhet og prioriteringer Tilgangen til nok og hensiktsmessige arealer er en viktig rammebetingelse for at bedrifter skal kunne utvikle seg. Arealer er et utpreget knapphetsgode i Røros sentrum. Verdensarvstatusen som Røros har, gir unike muligheter for å kunne drive verdiskaping, men den legger samtidig begrensninger på hvordan arealer kan benyttes. Dette […]

Klikk her for å lese videre

Flere hoder tenker bedre enn ett, og en god sparringspartner er viktig for å komme frem til de beste løsningene. Både etablerte bedrifter og nyetablerere i Røros finner alltid en åpen dør hos kommunens 1.-linjetjeneste for næring – uansett hvilket tema du har behov for å diskutere. Næringshagen er kommunens 1.-linjetjeneste for næring Rørosregionen Næringshage […]

Klikk her for å lese videre

Kommunen trenger en tettere kontakt med næringslivet for å kunne legge best mulig til rette for verdiskaping og utvikling. Hver uke gjennomfører næringskoordinatoren “Ukens Besøk” hos minst 1 bedrift. Vil din bedrift ha besøk? Ta kontakt ved å sende e-post til elisabeth.heidtmann@roros.kommune.no eller ved å ringe/sende SMS til 926 57 906. Besøkene varer 1-1.5 time […]

Klikk her for å lese videre

AtB har laget en spørreundersøkelse som kartlegger reisevaner og holdninger i Trøndelag 2022. Undersøkelsens formål er å kartlegge innbyggerne i Trøndelag sine reisevaner. Uansett hvordan eller hvor mye man reiser, er det viktig å delta på undersøkelsen. Svar på undersøkelsen om reisevaner fra AtB! Da er du med å påvirke hvordan kollektivtilbudet med buss utformes. Behovet […]

Klikk her for å lese videre

Fritidsbefolkningen beriker rørossamfunnet. De gir nye impulser som videreutvikler samfunnet, og de bidrar til flere folk med ulik bakgrunn i bygder og sentrum som benytter seg av ulike lokale tilbud. Røros kommune legger til rette for at alle som bruker fritidsboligen skal ha det best mulig på Røros, i et godt samvirke med lokalsamfunnet og […]

Klikk her for å lese videre

Næringsfondet i Røros kommune har fått tilført friske midler, og fondet er nå åpent for å ta imot søknader. Næringsfondet har fått nye vedtekter, og det er viktig at du leser disse FØR du søker om tilskudd. Der finner du informasjon om hvem som kan søke, krav til søknaden og hvordan denne blir behandlet i […]

Klikk her for å lese videre

X