Blog

Nyheter

Søk tilskudd til inkludering i kulturliv

Som et bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta i minst ett fritidstilbud, kan man nå søke tilskudd til inkludering i kulturliv hos Kulturtanken på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Ordningen er på 13 mill. Søknadsfrist 1. mars 2023 kl. 24:00.

Hva kan man søke om?

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

Det kan søkes tilskudd til:

  • Leie av eksterne lokaler
  • Materialer
  • Honorarer til eksterne bidragsytere
  • Markedsføring
  • Deltakeravgift
  • Aktiviteter

Hvem er målgruppen?

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet,  funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Hvem kan søke?

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte.

Samarbeid

Søkere skal initiere samarbeid om tiltaket. Samarbeidet kan bestå av en blanding av aktører. Eksempelvis kan samarbeidspartnere være:

  • Kommune, skole, fritidsklubb eller ungdomsråd
  • Andre frivillige organisasjoner
  • Kommunale aktører som bibliotek, kulturskoler, kulturhus, kommunale frivilligsentraler, museer eller bygdetun
  • Søknaden må spesifisere hvordan den enkelte aktør skal bidra og hvilken rolle de har.

For mer informasjon og lenke til søknadsskjema: https://www.kulturtanken.no/tilskudd/inkludering-i-kulturlivet/.

 

X