Blog

framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Øverhagaen bo-, helse og velferdssenter har fått tilskudd fra Husbanken

Bilde tatt ute av det nye sykehjemsbygget, om sommeren med blå himmel bak.

Det er byggetrinn 1 på Øverhagaen som nå har fått utbetalt et tilskudd på 72,4 millioner fra Husbanken. Vi er veldig godt fornøyd med samarbeidet vi har med Husbanken, og har hatt en god dialog gjennom hele forprosjektet. Tilskuddet dekker nesten 50% av byggekostnaden. Det gjør at vi får en svært lav pris per kvadratmeter for denne type bygg.

Husbanken har også gitt tilskudd på 3,7 millioner for bygging av 7 leiligheter i Ol-Klemetsaveien.

Vi bruker jordvarme til oppvarming på bo-, helse og velferdssenteret, og får støtte fra Enova på 480 000 kroner til å etablere energibrønner. Selv om det nye bygget blir dobbelt så stort som det gamle, vil vi med den nye energiløsningen spare omtrent 400 000 kroner i året i utgifter til oppvarming, sammenlignet med dagens fjernvarme.

Røros kommune får også klimasatsmidler til Øverhagaen-prosjektet for å bruke massivtre i konstruksjonene over bakkenivå. Til dette får vi 1 775 000 kroner som skal dekke merkostnaden med å bruke massivtre. Klimasats er en støtteordning fra Miljødirektoratet, for kommuner og fylkeskommuner som vil kutte utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

X