Blog

Forsvaret rekvirerer øvingslende til gjennomføring av mobilitetstesting av nytt lett
terrengkjøretøy vinter.

Forsvaret skal i perioden 20.-25. februar 2023 gjennomføre testingen.

Aktiviteten vil foregå både på offentlig og privat vei og i terreng. All kjøring i terreng vil foregå utenfor Nasjonalparker og verneområder.

Ansvarlig leder for gjennomføring av testaktiviteten kan treffes på tlf 924 61 617.
Publikumskontakt kan treffes på tlf 48 88 30 99.

Forsvaret anmoder om at sivile grunneiere holder bommer åpne eller merker tydelig med
kontaktinformasjon slik at Forsvaret kommer til innenfor det rekvirerte område

X