Blog

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås sitter foran en bærbar pc, ved et stort bord i et rom på Rådhuset med rosa vegger

Årsbudsjett og økonomiplan 2021–2024 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 12. november.

Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november.

Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer).

Har du ikke tilgang på nett? Da kan du få en utskrift av budsjettforslaget på servicetorget i Bergmannsgata 23.

Et svært krevende budsjett

Kommunedirektøren legger fram et av de mest krevende budsjettene i de siste årene. Røros kommune står overfor svært vanskelige økonomiske disponeringer i et langsiktig perspektiv, noe som har vært tydelig kommunisert i både tidligere budsjett og økonomiplaner, års- og tertialrapporter. Ny kommunelov setter større krav til nettopp langsiktighet i økonomiplanleggingen, ut over en økonomiplanperiode. Befolkningssammensetningen er et sentralt stikkord i denne sammenhengen. Den er lagt til grunn i den omfattende omstillingen de senere år i omsorgstjenestene.

Økte behov – lite handlingsrom

Budsjettprosessen har vist at virksomhetene nå er ved et veiskille hvor det ikke kan reduseres ytterligere med utgangspunkt i dagens struktur og stadig nye behov hos, og rettigheter til innbyggere og brukere. Dette er et resultat av flere år med store driftsreduksjoner på grunn av omfattende omstilling. Med oppfølging av kommunestyrets vedtak om opprettholdelse av skolestrukturen, vurderer vi at det er vanskelig å finne nye innsparingstiltak som ikke vil få svært stor inngripen i tjenesteleveransen til innbyggere og brukere, spesielt innenfor oppvekstområdet.

Virksomhetene rapporterer om stadig økte behov grunnet nye utfordringer og oppgaver som må løses. Fagfolkene våre har store ambisjoner innen utvikling av tjenestetilbudet, noe som er positivt og viser at vi har et høyt ambisjonsnivå og en stor vilje til å levere best mulig tjenester. Samtidig gjør det dette utfordringsbildet enda mer komplisert fordi det forutsetter økte økonomiske ressurser. Koronapandemien fortsetter inn i 2021, og nasjonale myndigheter har en kontinuerlig vurdering av situasjonen og hvordan dette skal kompenseres. Økte statlige overføringer for 2021 til dette skal brukes til å dekke koronautgifter. Disse overføringene tilfører dermed ikke ekstra midler til den ordinære driften.

Prioriteringer

Kommunedirektøren har i forslag til budsjett og økonomiplan forsøkt å skjerme og legge til rette for bedre tjenester for sårbare grupper, blant annet ressurskrevende barn og unge. I forslag til investeringsbudsjett ligger kjøp av barnebolig, og videreutvikling av samarbeidet med Os kommune og Rytrøa, ønskes prioritert i 2021. Det bør også i økonomiplanperioden finnes løsninger for boliger for brukere innen psykisk helse og rus.

Om budsjett og økonomiplanen

Budsjett- og økonomiplan 2021–2024 er Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte areal- og temaplaner, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig omsetning på nesten 500 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det likevel viktig å ha fokus på at kommunen både i dag og i fremtiden skal levere mange og gode tjenester til alle som bor i kommunen eller besøker oss.

Kommunedirektøren vil rose det omfattende og mangfoldige arbeidet som gjøres av ansatte i hele organisasjonen, og som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

X