Blog

Foto av tegneblokk med fem smileys - fra glad til sur. Med teksten Innbyggerundersøkelsen 2021 på norsk og sørsamisk

Tirsdag 9. november mottar 500 innbyggere en spørreundersøkelse om våre tjenester, kommunen som bosted og lokaldemokratiet.

Innspill fra våre innbyggere er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Vi oppfordrer derfor alle som mottar undersøkelsen til å svare.

Dæjstan gålkoen/rahkan 9.b. 500 årrojh gihtjemegoerehtimmiem dåastoeh mijjen dïenesji bïjre, tjïelten bïjre goh årromesijjie jïh voenges demokratijen bïjre.

Lahtestimmieh mijjen årroejijstie leah vihkele barkosne Rørosen tjïeltem guhkiebasse evtiedidh. Mijjieh dan åvteste gaajhkesidie haestebe, mah goerehtimmiem åadtjoeh, vaestiedidh.

Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer:

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer

Invitasjonen sender vi digitalt, og i post etter 48 timer

Vi sender undersøkelsen til 500 mottakere, som er tilfeldig utvalgt fra folkeregisteret. Hvis du er en av mottakerne, får du invitasjon til undersøkelsen i din digitale postkasse, for eksempel Altinn eller Digipost. For å delta logger du inn med din elektroniske ID, for eksempel bankID eller MinID.

Hvis du ikke har digital postkasse vil du motta brev med invitasjon i posten, med nettadresse og passord som du trenger for å svare på spørsmålene.

Invitasjonen blir sendt i posten til de som ikke har åpnet invitasjonen etter 48 timer. Det kan være lurt å svare i løpet av de to første dagene etter at du mottar invitasjonen i din digitale postkasse – da slipper du å få brev i posten.

Undersøkelsen er digital. Innbyggere som ikke har egen pc kan få hjelp på servicetorget. Vi har en pc som publikum kan bruke for å delta i undersøkelsen. Du kan også få hjelp hvis du trenger det. Husk å ta med invitasjonen med lenke og passord. Du må også ta med din elektroniske ID; for eksempel Min ID eller bankID med brikke eller mobil.

Om innbyggerundersøkelsen

Røros kommune gjennomfører innbyggerundersøkelsen hvert 4. år. Innbyggerundersøkelsen er et verktøy for å måle tjenestekvalitet, bokvalitet og lokaldemokratiet. Dette er viktig informasjon for Røros kommune, og resultatene fra undersøkelsen bruker vi i arbeidet med å utvikle de kommunale tjenestene, dialog med innbyggerne og kommunal styring.

Undersøkelsen blir sendt via nettportalen bedrekommune.no, som er utarbeidet av Kommuneforlaget (KF). Bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser. Den gir oss også mulighet til å sammenligne oss med andre kommuner.

Din offentlige kontaktinformasjon, digitale postkasse og elektronisk ID

Vi bruker kontaktinformasjonen du har lagt inn i det offentlige kontaktregisteret, når vi sender ut invitasjonen. Undersøkelsen mottar du i din digitale postkasse. For å delta i undersøkelsen må du ha elektronisk ID. Her kan du:

X