Blog

Nyheter, Politikk

Informasjon om kommunevalget 2023 og krav til listeforslag

Illustrasjon av valg - stemmeseddel i valgurne

Det nærmer seg kommunestyrevalg med valgdag den 11. september 2023. I denne saken gis informasjon om hva et politisk parti/gruppe må gjøre for å kunne stille til valg ved kommunevalget 2023 i Røros kommune.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg må levere listeforslag innen fristen den 31. mars kl. 12.00. Et listeforslag er valglisten til partiet/gruppen med oversikt over kandidatene som stiller til valg. Det er en rekke krav til listeforslagene. Anbefaler at dere setter dere inn i kravene i god tid før fristen. Valgdirektoratet har også god informasjon om dette på sine nettsider om å stille til valg.

Noen grunnleggende krav til listeforslagene

Listeforslaget skal inneholde informasjon om hvilket valg det gjelder, partinavn og oversikt over kandidatene i nummert rekkefølge med navn og fødselsår. Inntil de 6 øverste kandidatene kan kumuleres. De kumulerte kandidatene skal merkes med fet skrift. I utgangspunktet må boksen for «bosted/stilling» enten fylles ut for alle kandidatene eller ingen. Hvis dere velger å ikke fylle ut informasjon om «bosted/stilling», og det er fare for forveksling av kandidater, må dere likevel fylle ut informasjon om «bosted/stilling» for den eller de kandidatene det gjelder.

Listeforslaget skal ha følgende vedlegg:

  1. En oversikt over kandidatenes fødselsdato.
  2. En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget.
  3. Dersom en kandidat til kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
  4. Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon

 

Krav til underskrifter

Hvor mange underskrifter som kreves er avhengig av om partiet er registrert i Partiregisteret og oppslutningen ved forrige stortingsvalg. De fleste partier i Røros kommune kan levere listeforslag etter forenklet regelverk og malene for dette. Oversikt over partier som skal begynne seg av forenklet regelverk finner du her: https://valgmedarbeiderportalen.valg.no/artikler/partier-som-kan-stille-etter-forenklet-regelverk-i-2023/

Listeforslag som stiller etter forenklet regelverk trenger bare underskrift av to styremedlemmer i lokallaget. Underskrivere må ha stemmerett i valgdistriktet listeforslaget gjelder for.

Øvrige listeforslag skal være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som tilsvarer 2 prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg. Ved kommunevalget i Røros kommune i 2019 var det 4592 stemmeberettigede. Det vil si at det kreves 92 underskrifter ved oversendelsen av listeforslaget til kommunevalget i år. Underskriftene vil være unntatt offentlighet. Være obs på at det ikke er mulig for en person å underskrive på mer enn én liste.

 

Innlevering av listeforslag

Det er to måter å levere listeforslaget til kommunen:

Veien videre etter innsendt listeforslag

Etter fristen 31. mars kl. 12 blir listeforslagene lagt ut på offentlig ettersyn. Dette er for at kandidater skal kunne trekke seg. Fristen for å trekke et listeforslag er 20. april.

Hvis ikke listeforslaget er innenfor lovens krav, vil valgansvarlig kontakte tillitsvalgte og gå i dialog med hensikt om å få listen i samsvar med lovkravene.

Valgstyret får listeforslagene til endelig behandling senest innen 1. juni.

Spørsmål?

Hvis det er spørsmål om listeforslag, kan du ta kontakt med valgansvarlig Mikael Ø. Schärer på epost mikael.scharer@roros.kommune.no eller telefon 91 82 80 53

X