Blog

Nyheter, Næring

Hytteundersøkelsen i Røros 2022 er gjennomført

Fritidsbefolkningen beriker rørossamfunnet. De gir nye impulser som videreutvikler samfunnet, og de bidrar til flere folk med ulik bakgrunn i bygder og sentrum som benytter seg av ulike lokale tilbud. Røros kommune legger til rette for at alle som bruker fritidsboligen skal ha det best mulig på Røros, i et godt samvirke med lokalsamfunnet og kommunen. Derfor ble alle som eier en fritidsbolig invitert til å svare på en spørreundersøkelse om hvordan det er å eie en hytte på Røros og effekter av dette for lokalsamfunnet. Responsen var enorm med en svarprosent på nesten 45%. Analysefirmaet Opinion ble engasjert til å planlegge undersøkelsen sammen med Røros kommune, og de har stått for både gjennomføring og analysen av svarene.

Det er godt å ha hytte i Røros
For de fleste er det nærhet til natur og muligheter for friluftsliv som trekker hytteeiere til Røros, og eierne er svært fornøyde med å ha hytte i kommunen. Hyttene benyttes ofte og nesten halvparten av de spurte oppgir at de har benyttet hytta 50 døgn eller mer i løpet av de siste 12 månedene. Vi finner også at pandemien ikke har ført til endringer i den samlede hyttebruken, men hytta brukes imidlertid noe mer som hjemmekontor nå enn før.

Hytteeierne er gjennomgående godt fornøyd med de kommunale tjenestene i Røros, og utenbygds eiere er mer fornøyde enn fastboende. Når det gjelder kontakt med kommunen har flest hytteeiere hatt befatning med tjenestene hos byggesaksavdelingen . Tilfredsheten med behandlingen er gjennomgående meget høy. Nivået på kommunale avgifter og tilgang til høyhastighets bredbånd er ting fritidsbefolkningen ikke er like fornøyd med. Selv om utenbygds hytteeierne i liten grad deltar i lokalsamfunnet i dag, kan det se ut til at det ligger et potensiale her.

Vesentlige bidrag til rørossamfunnet
De økonomiske ringvirkningene av en stor fritidsbefolkning som gjerne oppholder seg ofte og i lengre perioder på hytta, er store. Vil du vite hvilke varer og tjenester de helst benytter seg av, hvilke aktiviteter de har glede av å delta på og hva rørossamfunnet som helhet kan gjøre for at fritidsbefolkningen skal trives enda bedre? Da bør du lese Opinion sin presentasjon av resultatene her:

Hytteundersøkelsen i Røros 2022

 

X