Blog

Bygge og bo, Høringer, Nyheter, Politikk

Hva mener du om endring av boplikten i Røros? – Offentlig høring

Gate med trehusbebyggelse og fire mennesker som går opp gaten

15. desember vedtok Røros kommunestyre å revidere boplikten:

Røros kommunestyre ønsker å revidere boplikten i Røros, FOR-2007-06-07-578, med følgende endring:
1. Boplikt innføres også ved arv ved å sette konsesjonslovens §5 første ledd ut av kraft.
2. Den reviderte boplikten vil gjelde for alle boligeiendommer i Røros kommune.
Revideringen legges ut til offentlig høring med 2 måneder frist. Saken legges fram for endelig behandling i kommunestyret når høringsperioden er over.

Vi vil gjerne høre hva du mener om endring av boplikten i Røros. En slik endring gjelder ikke landbrukseiendommer, men kun boliger. Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Hva er boplikt?

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. Kommunen kan ha to ulike former for boplikt, eller velge å ikke ha boplikt.

Boplikt ved arv:
Boplikt ved arv betyr at om noen arver en bolig så vil det fortsatt være boplikt. Da må den som arver enten flytte dit selv eller leie ut boligen. Alternativt kan den som arver selge boligen. Hvis det blir innført boplikt ved arv må kommunen finne en overgangsordning for arvtagere.

Boplikt uten arv:
Boplikt uten arv er dagens ordning. Det betyr at boplikten opphører ved arv forutsatt at eiendommen har vært bebodd i 5 år. Boligen kan da brukes som fritidsbolig når den arves.

Ingen boplikt:
Ingen boplikt betyr at boplikten oppheves. Det vil da være fritt om en ønsker å bo i boligen eller ikke. Det vil også være opp til huseier om en ønsker å leie ut boligen eller ikke.

Personlig eller upersonlig?

Boplikt som gjelder for boliger (ikke landbrukseiendommer) er upersonlig. Det betyr at boplikten er oppfylt også om boligen leies ut. Hvis det er noen som har folkeregistrert adresse på boligen er boplikten oppfylt. Dette gjelder uansett om det er boplikt ved arv eller ikke.

Hvor kan boplikten gjelde?

Kommunen kan bestemme hvor boplikten skal gjelde. Den kan gjelde alle boliger i hele kommunen slik som kommunestyret har vedtatt før høring, eller den kan gjelde for noen bestemte områder. I saken ble det fra kommunedirektøren fremlagt 3 bopliktsonekart, ett for Røros, ett for Brekken og ett for Glåmos. Disse finner du her.

Om et hus er bolig bestemmes gjennom plan og bygningslov. Det kan være at det er regulert til bolig, eller det kan også være godkjent som bolig utenfor reguleringsplan.

Hva mener du?

Syns du det bør være boplikt? Bør det i så fall være også ved arv? Hvis vi skal ha boplikt, bør det gjelde i hele kommunen, eller tenker du at det bør gjelde i deler av den? Hvilke områder i kommunen mener du det bør være boplikt da? Vi blir veldig glade om du begrunner det du mener.

Her kan du lese høringsdokumentene (pdf-filer):

Send inn dine innspill

Ditt høringsinnspill sender du til postmottak@roros.kommune.no, innen 6. mars 2023.

Du kan også sende innspill per post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

X