Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Frist 15. mai: Sørsamisk nybegynneropplæring for voksne 2024/25

Sørsamisk nybegynneropplæring for voksne høsten 2024 og våren 2025

Aajege planlegger i samarbeid med Samisk Høgskole å sette i gang nybegynneropplæring i sørsamisk.

  • «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1», høsten 2024. Les mer om studiet her.
  • «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2», våren 2025. Les mer om studiet her.

Studiene er deltidskurs og er for alle som ønsker å lære seg sørsamisk.

Frist for påmelding 15. mai 2024

//

Kuvsje åarjelsaemiengïelesne geerve almetjidie tjaktjen 2024 jïh gïjren 2025

Aajege jïh Saemien Jïlleskuvle soejkesjieh göökte kuvskide aelkedh åarjelsaemiengïelesne.

  • «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 1», tjaktjen 2024. Lohkh vielie kuvsjen bïjre daesnie.
  • «Sørsamisk i praktiske situasjoner – introduksjon del 2», gïjren 2025. Lohkh vielie kuvsjen bïjre daesnie.

Kuvsjh leah bielietïjjekuvsjh gaajhkesidie mejtie sijhtieh åarjelsaemiengïelem lïeredh.

Aejkiemierie lea suehpeden 15. biejjien 2024

X