Blog

Ei lita jente i lilla kjole ser i kameraet og smiler og blunker

I oktober 2019 vedtok kommunestyret i Røros kommune å bygge to nye og moderne barnehagebygg, med nok plasser i årene som kommer. Den ene barnehagen skal ha fem avdelinger, hvor den ene er samisk avdeling. Den skal bygges på Ysterhagan innen utgangen av 2023. Den andre barnehagen skal ha syv avdelinger og være innflyttingsklar 1. januar 2023. Forslag til hvor den skal ligge blir gjort i sammenheng med ny arealplan for Røros sentrum.

Prosjektet har fått navnet «Den gode Rørosbarnehagen», og hele prosjektplanen kan du lese her.

Barnehagene på Røros skal være attraktive for både foreldre og ansatte

En god barnehage legger til rette for faglig kvalitet på tjenesten og et godt psykososialt miljø. De nye barnehagebyggene skal være praktiske og funksjonelle. Vi skal ivareta barnas behov og det skal være godt å være barn i Rørosbarnehagene. Den nye barnehagen skal ha gode forhold for lek og samspill, noe som er grunnleggende i barns utvikling. Barnehagene skal også være godt tilrettelagt for å ivareta barn med ulike behov.

Vi skal gjøre et større arbeid med organisasjonsutvikling med fokus på høy faglig kvalitet. De ansatte skal ha gode arbeidsforhold, og det skal være lett å samarbeide på tvers av avdelingene. Vi legger til rette for at de som jobber i barnehagen kan bruke tiden sin på oppgaver som styrker kvaliteten i tjenesten. Dette er viktig for at det skal være attraktivt for fagfolk med høy kompetanse å jobbe i barnehagene på Røros.

Bygging av nye sentrumsbarnehager har vært et tema gjennom mange år. En stor del av dagens bygningsmasse er nedslitt, og oppfyller ikke dagens byggetekniske standard.

Arbeidet med forprosjektet startet i mars 2020

Til tross for koronasituasjonen er vi i rute med prosjektet, og arbeidet med forprosjektet er godt i gang. I forprosjektet skal vi blant annet utrede hvordan barnehagene i Røros skal organiseres, gi innspill til kvaliteter ved plassering og vurdere behovet for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS analyser) – for å nevne noen av oppgavene. Gruppen skal være ferdig med sitt arbeid senest i løpet av januar 2021.

Du kan lese mer om oppgavene i prosjektplanen.

Hvor skal barnehage nummer to ligge?

En viktig oppgave for gruppa i forprosjektet, er å innhente innspill på hvilke kriterier som er viktig for hvor barnehage nummer to bør plasseres. I mars gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant foreldre og ansatte i barnehagene, der vi spurte hva som er viktige kvaliteter med plassering av barnehage. Innspillene er nå sendt videre til arealplanleggere som jobber med kommunedelplanen for Røros sentrum. Hvor den nye barnehagen skal bygges blir avklart i den videre planprosessen.

Informasjon fra prosjektplanen

Målsettinger med prosjektet

 • Bygge moderne og fremtidsrettede barnehager, som legger til rette for høy faglig kvalitet og effektiv drift.
 • Legge til rette for nok barnehageplasser.
 • Fleksible løsninger som tar høyde for svingninger i barnetallene.
 • Samisk avdeling med nok plasser, som er godt tilrettelagt for arbeid med opprettholdelse og utvikling av sørsamisk språk og kultur.
 • Legge til rette for en felles kultur, hvor Røros barnehagene er én arbeidsplass.
 • Legge til rette for at det skal være attraktivt å jobbe i barnehage på Røros.

Vedtak i kommunestyret 26.09.2019

 • Kommunestyret vedtar ny barnehagestruktur med en 5-avdelingsbarnehage og en 7-avdelingsbarnehage. Begge skal stå ferdig senest 2023.
 • Kommunestyret vedtar å bygge barnehage med 5 avdelinger ved Ysterhagan, hvorav den samiske avdelingen er en av avdelingene.
 • Plassering for 7-avdelings barnehage sees i sammenheng med kommunedelplan sentrum.
 • Det er ønske om geografisk spredning av barnehagene i sentrum.
 • Det etableres en arbeidsgruppe bestående av representanter fra sentrumsbarnehagene, 2 politikere og tillitsvalgte for å utforme de nye barnehagene.

Forprosjektet gjennomføres av en tverrfaglig prosjektgruppe:

 • Kommunalsjef Marit Agnete Trollerud
 • Virksomhetsleder teknisk Dag Øien
 • Virksomhetsleder Røros barnehager Inge Aas
 • Avdelingsledere Unni Sandnes, Ingrid Ødynn og Sigrid Frostvoll
 • Lokale tillitsvalgte Birgitte Nyplass og Ruth Sigrid Johnsen
 • Lokalt verneombud Jelena Tintor
 • Politiske representanter Sigrid Meli Simensen og Hilde Fjorden

Du finner mer informasjon i prosjektplanen for Den gode Rørosbarnehagen.

 

Foto: Form til fjells / Tom Gustavsen

X