Blog

Folkehelse, Helse og omsorg, Nyheter

Trenger du hjelp til å delta i helseundersøkelsen – HUNT?

Illustrasjon av en "appelsingdame" med gårstol

Viehkiem daarpesjh HUNT:em vaestiedidh?/

Trenger du praktisk hjelp til å delta?

Dellie maahtah viehkiem åadtjodh mijjen viehkiedïenesten luvnie. Daesnie praktihkeles viehkiem åadtjoeh gihtjemegoerem dov vaestiedassigujmie dievhtedh jih dam deelledh./

Da kan du få bistand hos vår hjelpetjeneste. Her får du praktisk hjelp til å fylle ut og levere spørreskjemaet med dine svar.

Servicekontoret i Bergmannsgata 23 på Røros:

  • Hver onsdag fra kl 12.00 til 14.00, den 23. og 30. oktober og 6. og 13. november.
  • Her kan du også få låne PC for å delta i undersøkelsen.

Brekken oppvekst- og lokalsenter, Borgosveien 2 i Brekken:

  • Onsdag 23. oktober fra kl 12.00 – 14:00 og onsdag 6. november fra kl. 10.00 til 14:00.

Du kan få hjemmebesøk hvis du ikke klarer å reise til Røros eller Brekken:

  • Ring 72 41 94 00 for å avtale hjemmebesøk.

Dov leah gyhtjelassh viehkiedïenesjen jallh HUNT:n bïjre?/

Har du spørsmål om hjelpetjenesten eller HUNT?

Ringkh mijjen hoksehtimmiekontovrese, tellefovne 72 41 94 00, dellie datnem viehkiehtibie./

Ring vårt servicekontor på telefon 72 41 94 00 så hjelper vi deg.

 

 

 

 

 

 

 

X