Blog

Helse og omsorg, Helseplattformen, Nyheter

Brevproblemene i Helseplattformen – status for Røros kommune

Mandag 6. mars ble det hasteinnkalt til et møte med Helseplattformen AS (HPAS). Innkallingene gikk til ledelsen i de ni kommunene som allerede har tatt i bruk Helseplattformen i full drift. 

På møtet ble det informert om at det under feilsøking i Helseplattformen ble avdekket at feilen som ble funnet på St. Olavs hospital også rammet kommunene som har tatt i bruk løsningen. På daværende tidspunkt ble antall brev som ikke hadde blitt sendt ut estimert til 13 brev for Røros sitt vedkommende. Etter en ny gjennomgang fikk vi melding på ettermiddagen 9. mars, at tallet var sluttført til å være 21 brev. 

Overvåkning iverksatt 

Leverandøren har iverksatt overvåkning i systemet slik at vi får melding dersom brev og meldinger stopper opp. Leverandøren sørger også for at brukere av systemet ikke får mulighet til å sende ut meldinger dersom de er kodet på en mangelfull måte. 

Vi har god tro på at Helseplattformen AS avdekker og retter opp de feil og mangler som nå er påvist så raskt som mulig, og at selskapet bidrar til at ambisjonen om en innbygger – en journal blir realisert på best mulig måte. 

Gjennomgang 

Samtidig som vi fikk oversikt over antall brev, ble det samtidig avklart hvordan de aktuelle brevene skal gjennomgås etter at de blir sendt tilbake til sluttbruker (dvs de som sendte ut brevene). Da vil alle brevene/henvendelsene gjennomgås, og vi får klarhet i innhold og eventuelle konsekvenser som følge av at de ikke er blitt sendt. Videre oppfølging tas i så fall så raskt som mulig. Alt dette gjøres i samarbeid med HP og i dialog med Trondheim kommune. Røros, Os og Holtålen kjører også en samtidig prosess. 

Trondheim kommune meldte i en pressmelding 10. mars at de snart var i mål med å få oversikten. Så langt tyder ikke funn i materialet på at noen innbyggere der har mistet helsehjelp eller fått mangelfull oppfølging som følge av brev-problemene. 

Ferdigstilles i løpet av uken 

Røros kommune har svært få brev som skal gjennomgås, så tidlig i løpet av denne uken vil vi kunne si konkret hva resultatet av gjennomgangen vil være. Ulike medier har også de siste dagene omtalt feil ved 3400 henvisninger gjennom Helseplattformen. Vi har fått bekreftet at dette handler om interne henvisninger ved St. Olavs hospital, og at de ikke omfattes av materialet som kommunene nå gjennomgår. 

 

X