Blog

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er det satt av om lag 360 millioner kroner til “Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge”. Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester.

Hva er målet med denne tilskuddsordningen?

Tilskuddsordningen skal bidra til å motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke?

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer. Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Kan søkes av offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Kan søkes av kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor. Kan søkes av kommuner.

Når er søknadsfrist?

Frist for å sende inn søknad via Bufdirs søknadsportal er 4. desember. 

Se mer om ordningen, tilhørende regelverk og søknadsskjema her: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

X