Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Barn, unge og utdanning, Nyheter, Næring

Webinar: Har du barn eller jobber du med samiske barn, er du opptatt av samisk barneoppdragelse?

samiske barn

Webinar:

Datne saemien maanabyjjenimmiem seahkerh?
Har du barn eller jobber du med samiske barn, er du opptatt av samisk barneoppdragelse?

Duarstan ruffien 11.b. ts. 18.00 – 20.00 Aajege böörie digitaale onneseminaarese teemine /
Torsdag 11. juni kl.18.00-20.00 inviterer Aajege til digitalt miniseminar med tema:

–           Saemiej maanaj reaktah dej jïjtje kultuvrese jïh gïelese/ Samiske barns rettigheter til sin egen kultur og språk! Gudrun Kuhmunen.
–           Daaroedehtemistie saemien evtiedæmman/ Fra fornorskning til samisk utvikling! Ol-Johán Sikku.
–           Daarpesjieh saemien maanah saemien maanagïertem/ Har samiske barn behov av samisk barnehage? Anne Ingebjørg Eriksen/Gudrun Kuhmunen

Aaj tïjje gihtjedh jïh digkiedidh/Det vil bli lagt opp tid til spørsmål og diskusjon.

Duarstan akte lïngkem seminarese facebooken sæjrosne gaavnede/ Link til foredraget blir lagt ut på facebook torsdag:

https://www.facebook.com/events/310044726694331/permalink/311958569836280/

Ih leah facebookesne, dellie gihtjh Malinem jis maahta  linkem dutnjien seedtedh/ Hvis du ikke er på facebook, er det bare å spørre Malin om hun kan sende linken til deg.

Sov maile/hennes mail er malwi@trondelagfylke.no

 

X