Blog

Barn, unge og utdanning, Kultur, idrett og fritid

Raasten Rastah kultuvrefestivaale- Raasten Rastah kulturfestival

Buerie båeteme Raasten Rastah:se Storstuggu:sne skïereden 28. biejjien raejeste golken 1. biejjien raajan!

Raasten Rastah lea festivaale gaajhkide fuelhkide, sjïere maanide jïh noeride. Daate kulturelle jïh sosijaale gaavnedimmiesijjie maam stoere programmem fuelhkide öörnie. Maanah jïh noerh maehtieh ovmessie workshop:ide dåeriedidh, dovne vætna, teatere jïh kåanstoen bïjre. Geerve almetjh maehtieh seminaaride jïh digkiedimmide dåeriedidh, aamhtesi bïjre noeride jïh geerve almetjidie. Konseerth, vuesiehtimmieh jïh teaterh aaj öörnesuvvieh. Agnete Saba, DJ Ailo jïh maanateateere «Dålle» Plaassjese båetieh!

Lohkh vielie Raasten Rastah:n gaskeviermiesæjrosne.

Velkommen til Raasten Rastah 28. september -1. oktober 2023 på Storstuggu!

Raasten Rastah er en grenseløs sørsamisk festival for hele familien, med vekt på barn og unge. Det er en kulturell og sosial møteplass som tilbyr et variert program for hele familien. For barn og unge er det workshops hvor man deltar i aktiviteter innenfor håndverk (vætnah), teater og kunst. Det er også seminarer med foredrag og debatt om aktuelle temaer for ungdom og voksne. Det blir også konserter, utstillinger og teaterforestillinger, hvor blant annet Agnete Saba, DJ Ailo og barneteateret «Dålle» kommer!

Les mer om Raasten Rastah på deres nettside.

X