Blog

Barn, unge og utdanning, Folkehelse, Nyheter, Samisk helse

Bli med i et forskningsprosjekt om samiskspråklige barns læring og utvikling

jente gjør lekser

SpedAims Hjertespråk — Samiskspråklige barns læring og utvikling i Norge

Det meste av forskningen på hva som støtter små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det skal forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med. Nå inviterer de alle samiskspråklige barn født i 2019 og 2020 til å delta i et stort forskningsprosjekt – SpedAims Hjertespråk.

I forskningsprosjektet SpedAims Hjertespråk ønsker de å finne ut mer om hvordan vi på ulike måter kan støtte samiskspråklige barns språklige, faglige og sosiale lærings- og utviklingsmuligheter i Norge.

Vil du og ditt barn delta?

Ved å være med i SpedAims Hjertespråk bidrar dere med verdifull kunnskap. Kunnskap om hvordan barn utvikler sin samiskspråklige kompetanse og faktorer som påvirker denne, vil kunne bidra til å styrke deres opplæringstilbud, og vil også kunne bidra til å tidlig identifisere de som trenger ekstra hjelp.

Les mer om studien og meld din interesse her.

Lohkh bïevnesem åarjelsaemiengïelesne daesnie / Les mer om studien på sørsamisk her.

//

SpedAimen Vaajmoegïele — Saemiengïeleldh maanaj lïereme jïh evtiedimmie Nöörjesne

Dotkemeprosjektesne SpedAimen Vaajmoegïele dah sijhtieh goerehtidh guktie mijjieh joekehtslaakan vuekine maehtebe dåarjodh saemiengïeleldh saemien maanaj gïeleldh, faageldh jïh sosijaale lïereme- jïh åvtenimmienuepieh Nöörjesne. Goerehtalleme maanah faerhmeste dovne noerhtesaemien, julevsaemien jïh åarjelsaemien gïelebyjresijstie jïh regijovnijste.

Jeenjemasth dotkemistie mij smaave maanah åvtenimmiem jïh lïeremem dåårje ij leah daan raajan saemiengïeleldh maanah faerhmiestamme. Jalhts mijjieh dotkemem saemiengïelen bïjre utnebe, dellie maahtoe daerpies guktie dah maanah dej jïjtse gïeleldh maahtoem evtiedieh.

Sïjhtede dåeriedidh?

Sïjhth goerehtallemisnie dåeriedidh? Dellie maahtah vielie bïevnesh goerhetimmien bïjre daesnie lohkedh. Jïs sïjhth goerehtallemen bïjre saemiengïelesne lohkedh, dellie maahtah bïevnesh daesnie lohkedh.

X