Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk

Varsel om planarbeid- Ellenvollen hyttefelt

Ellenvollen hyttefelt

Feste AS varlser på vegne av Ola Sandnes om oppstart av detaljreguleringsplan for Ellenvollen hyttefelt. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et nytt hytteområde i forlengelsen av eksisterende hyttefelt på Ellenvollen. For å sikre god sammenheng med eksisterende plan for hytteområdet mot nordvest, omfatter planområdet deler av denne planen.

Hyttefeltet skal ha helårsvei, elektrisitet og full sanitærteknisk standard. Planområdet er på ca. 44 daa, og omfatter nytt byggeområde for fritidsbebyggelse (F10) i kommuneplanens arealdel.

Du kan finne ut mer om arbeidet med planen i dokumentene under:

Planarkiv

Spørsmål vedrørende det varslede planarbeidet kan rettes til:
Feste NordØst AS, v/Petter Hermansen, tlf.: 907 29 347 /e-post: ph@feste.no eller
Feste NordØst AS, v/Gunnhild Ryen, tlf.: 900 15 879 /e-post: gr@feste.no.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 06.04.22 til:
Feste NordØst AS, Postboks 33, 2541 TOLGA, eller e-post til gr@feste.no.

X