Blog

Nyheter

Saemiej åålmegebiejjie goevten 6. bijjien/ Samenes nasjonaldag 6. februar

samenes flagg

Saemiej åålmegebiejjiem heevehtibie goevten 6. biejjien 2021.

Aajege, Rørosmuseet jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh laavadahken goevten 6. biejjien.

Daan jaepien Saemiej åålmehbiejjiem digitaalesne heevehtibie mijjen dajvesne Covid-19:n gaavhtan.
Programme båata.

Buerie båeteme!

 

Vi feirer Samenes nasjonaldag 6. februar 2021.

Aajege, Rørosmuseet og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag lørdag 6. februar.

Med bakgrunn i gjeldende anbefalinger og tiltak for å begrense smitte av covid-19 vil det i år bli en digital markering av Samenes nasjonaldag i vårt område.
Program under utarbeidelse.

Velkommen!

X