Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Gïeleskreejremestipende / Språkmotiveringsstipend tjakte/høst 2022

Illustrasjonsfoto samisk forvaltningskommune

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne
//Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole.

Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne.
//Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole til å velge samisk som første – eller andrespråk, samisk som fremmedspråk, programfag eller fellesfag i sin fagkrets.

Skjema for sørsamisk språkmotiveringsstipend – Røros kommune – 2022

Ohtsemebiejjie/søknadsfrist: Goeven 1.b./1. desember 2022

 

X