Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Detaljregulering Mattisvollen Østre – PlanID 20210004

Illustrasjon Mattislia

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljregulering av fritidsbebyggelse på Mattisvollen østre ved Djupsjøen i Røros kommune

Med hjemmel i §§ 12-1 og 12-8 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av Mattisvollen østre hytteområde. Planarbeidet som settes i gang skal legge til rette for fritidsbebyggelse i form av anslagsvis 16 nye frittliggende hytter med tilhørende teknisk infrastruktur på Mattisvollen ved Djupsjøen i Røros kommune.

Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra grunneier Per Egil Ilsaas.

Avgrensning av planområdet
Planområdet utgjør om lag 96 daa og ligger i Djupsjølia, nord for fylkesveg 31, omtrent 10 kilometer øst for Røros bergstad. Planområdet består hovedsakelig av eiendommen som planlegges bebygd; GID 132/196. Følgende eiendommer inngår ellers i planområdet:

• Etablerte fritidseiendommer fradelt eiendommen, men ikke regulert: GID 132/316, 132/1175, 132/1176 og 132/1177.
• Eiendommene hvor forsamlingshuset Skogheim er etablert, GID 132/461 og 132/1416.
• Vegareal knyttet til Brekkveien (fylkesveg 31) med GID 1031/13 og 1031/1 inkluderes med tanke på regulering av atkomstveg og avkjørsel med tilhørende frisiktsoner.

Etter krav fra Røros kommune i oppstartsmøtet, inngår også deler av naboeiendommen i nord med GID 132/197, for å gi sammenheng med reguleringsplan for Mattislia vedtatt i 2010. Det samme gjelder to fradelte, men uregulerte fritidseiendommer med GID 112/17 (bebygd) og 112/18 (ubebygd) lengst øst i planområdet. Mot vest er planområdet avgrenset mot hensynssone for bevaring av kulturmiljø i kommuneplanens arealdel.

Planstatus
Planområdet er i hovedsak avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (område F9) i kommuneplanens arealdel, sist revidert i 2021. Eiendommen hvor forsamlingshuset Skogheim ligger er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Området mellom gardstunet på Mattisvollen og området avsatt til framtidig fritidsbebyggelse er avsatt til LNFR-formål med hensynssone kulturmiljø.

Reguleringsplanarbeidet vil i hovedsak bygge videre på avklart arealbruk i kommuneplanens arealdel. I tillegg vil det bli vurdert å plassere 3 – 4 tomter i området mellom fylkesvegen og vegen som går inn til forsamlingshuset Skogheim. Etter ønske fra eier, Djupsjølien ungdomslag, er det aktuelt å legge til rette for en mindre utvidelse (om lag 0,75 daa) av parkeringsplassen foran lokalet.

Jf. vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet med Røros kommune, vurderes planen ikke å utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Forutsetninger for planarbeidet
Planområdet består ifølge markslagskart (Kilden, Nibio) for det meste av lauvskog med middels bonitet, samt to myrområder. I tilknytning til myrområdene renner det to mindre bekker, som ikke er avmerket med aktsomhetsområde for flom. I arbeidet med planen vil det bli vurdert nærmere hvordan hensynet til bekkene skal ivaretas. Planområdet omfatter ikke jordbruksarealer eller dyrkbar mark.

Planområdet ligger innafor verdensarvområdet, og det er i konsekvensutredninga til kommuneplanens arealdel lagt vekt på at framtidig bebyggelse ikke må påvirke gårdsbebyggelsen eller kulturmarka rundt. Mot vest er planområdet avgrenset i tråd med kommuneplanens arealdel, slik at hensynssona knyttet til Mattisvollen ligger utafor planområdet. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse veger, bebyggelse og andre inngrep til terrenget på en slik måte at det ikke påvirker kulturmiljøet rundt Mattisvollen negativt.

Bestemmelser om byggehøyde, utnyttelsesgrad og antall bygg pr. tomt vil bli angitt i tråd med rammene i bestemmelsene for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Atkomst til området forutsettes løst via etablert avkjørsel fra Brekkveien (fylkesveg 31) mot forsamlingshuset Skogheim og det eksisterende hyttefeltet Mattislia. Som del av planarbeidet vil det bli utarbeidet en overordnet VA-plan, som viser hvordan vannforsyning og avløp skal håndteres for området, samt redegjøre for overvannshåndtering.

Planområdet inngår i et større kartlagt friluftsområde, verdsatt som svært viktig. En er imidlertid ikke kjent med at selve området brukes til friluftsliv og rekreasjon. I arbeidet med planen, vil det bli lagt vekt på å sikre tilgang til friluftsområder og til etablert sti- og løypenett.

Innspill
Du kan sende innspill til planarbeidet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal,
innen 20.10.21.

X