Blog

Hånesrabben
Vedtatt plan: Detaljregulering for Hånesrabben med PlanID 20190001 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 26.08.2021

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra https://roros.kommune.no/politikk/politisk-motekalender/ eller via kommunens planregistrer Planens-ID er 20190001.

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse.
Klagefrist er 01.10.2021

Klage sendes elektronisk til postmottak@roros.kommune.no merket med PlanID 20190001. Klage kan også sendes skriftlig til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros.

Spørsmål om planen kan rettes til saksbehandler på e-post ingunn.holoymoen@roros.kommune.no

X