Blog

språkuka artut

Gïelegaahtjemisnie 2020

Årrode meatan gïelegaahtjemisnie!

Gïelevåhkoe 2019 aavrem jåarhka jïh Gïelevåhkose 2020 böörede.
Daan jaepien gïelevåhkoe öörnesåvva våhkoen 43, amma golken 19. -25.b.
Ulmie daejnie våhkojne lea saemien gïelh våajnoes darjodh jïh daajroem
lutnjedh saemien gïeli jïh saemien kultuvren bïjre abpe siebriedahkesne.
Raaktan daan våhkoen saemien gïelh edtjieh govledh jïh vååjnedh gaajhkem
lehkiem.
Saemiedigkie gïelegaahtjemem öörnede mij edtja maanide jïh noeride
skreejrehtidh saemien nuhtjedh sosijaale medijinie. Göökte gaahtjemh, dïhte
akte lea skuvleklaasside jïh dïhte mubpie lea aktegs maanide/noeride.
Saemiedigkie 5000 kr akten skuvleklaassese vadta jïh akth AirPods Pro göökte
almetjidie.
Jis maanah/noerh gaskem 11-25 jaepieh dijjen skuvlesne mah
sijhtieh filmebiehkiem darjodh dåehkine jallh oktegh, dellie dej lea nuepie daelie!
Filme maahta jïjtse aarkebiejjien bïjre årrodh, «gamingen» bïjre saemiengïelesne jallh guktie edtja bååhkesjidh.
Maahta filmebiehkiem juekedh instagramesne ïebnetsegkine #Gvchallenge2020, jallh epåastesne seedtedh diekie giellalokten@samediggi.no
minngemes golken 21.b. 2020.
Gosse meatan gaahtjemisnie dellie aaj luhpedh filme maahta juakasovvedh
Saemiedigkien sosijaale medijinie.
Mijjieh vitnijidie bæjhkoehtibie golken 22.b.

Haestebe dijjem meatan årrodh daennie lustes gaahtjemisnie!
https://www.facebook.com/112860833886709/videos/450511549256426

Delta i språkkonkurranse!

Samisk språkuke 2019 fortsetter suksessen, og inviterer til Samisk språkuke
2020.
Årets språkuke arrangeres uke 43, eller nærmere bestemt 19.-25. oktober.
Målet med denne uka er å synliggjøre og løfte kunnskapen om de samiske
språkene og samisk kultur i hele samfunnet. Akkurat denne uka skal de
samiske språkene høres og ses over alt.
Sametinget arrangerer en språkkonkurranse som skal motivere barn og
ungdommer til å bruke samisk i sosiale medier. Det er to konkurranser, hvor
den ene er ment for skoleklasser og den andre til enkelte barn/ungdommer.
Sametinget deler ut 5000 kr til en skoleklasse, og ett par AirPods Pro til to
personer.
Finnes det barn/ungdommer mellom 11-25 i deres skole som vil lage
en filmsnutt enten i grupper eller alene, så har de muligheten nå!
Filmen kan handle om ens egen hverdag, om dataspill på samisk eller hvordan
man skal bake. Filmsnutten kan deles på instagram med hashtag
#Gvchallenge2020, eller sendes via e-post til giellalokten@samediggi.no
senest 21. oktober 2020.
Når du deltar i konkurransen, går du også med på at filmen
kan deles på Sametingets sosiale medier.
Vinnere publiseres 22. oktober.

Vi utfordrer dere til å delta på denne morsomme konkurransen!
https://www.facebook.com/112860833886709/videos/450511549256426

X