Blog

Aktuelt

Informasjon om situasjonen i Kvitsanden barnehage

Bilde Kvitsanden barnehage

Som kjent ble Eggahuset i Kvitsanden barnehage stengt med virkning fra torsdag 29. juni. Her er det vi har av tilgjengelig informasjon pr. i dag 6. juli. 

Foreldrerådet i Kvitsanden barnehage har sendt en henvendelse med ulike spørsmål rundt situasjonen. Dette svarer også på disse spørsmålene.

Hva har skjedd?
Onsdag 28. juni fikk foresatte til barn i avdeling Egga informasjon om at årsaken til stengingen av avdelingen var byggematerialer som kan inneholde asbest.
Det ble tirsdag 4. juli påstartet miljøkartlegging av huset. Det skal tas prøver av materialer, støv og lufta. Det vil i tillegg bli gjort tilsvarende kartlegging av Kvitsandhuset. En rapport fra denne kartlegginga skal være klar om ca. 2 ½ uke. Nå som det er sommerferietid må vi ta høyde for at det kan ta noe lengre tid.

Hvilke områder gjelder det?
Områdene vi kjenner til kan inneholde asbest, er takhimling i korridor 2.etg på Egga + takhimling i kjelleren under personalrommet. I tillegg undersøkes gulvfliser i 2. etg. samt noe rørisolasjon i 1. etg. Korridoren i 2.etg kan benyttes for gjennomgang til andre rom. Kartlegginga vil avdekke om det er andre forhold.

Midlertidig løsning
Den midlertidige løsningen har vært at barna fra Egga har vært fordelt ut på de andre avdelingene ved Kvitsanden barnehage. I slike situasjoner handler det om å finne løsninger raskt, slik at vi kan opprettholde et barnehagetilbud på en forskriftsmessig og forsvarlig måte. Denne løsningen tilfredsstiller kravene til bemanningsnorm og arealnorm for barnehage.

Hva skjer videre?
Resultatet av miljøkartlegginga danner grunnlag for vurdering av videre barnehagedrift i Eggahuset. Det jobbes med ulike løsninger som kan iverksettes, ut fra forskjellige utfall av kartlegginga.

Når det gjelder kommende inntak og den totale kapasiteten jobbes det kontinuerlig med løsninger som skal gi barnehageplass for alle som har plass og har fått tildelt plass.

Fremtidig barnehagestruktur
En ny barnehagestruktur har tidligere vært utredet. Da Røros kommune ble satt under Robek-administrasjonen ble videre prosess satt på vent.

Kommunestyret har nå gjort et vedtak om at barnehagestruktur er ett av 4 satsningsområder i kommende økonomiplanperiode. Det skal gjøres ei utredning i 2018. Både utredning av barnehagestruktur og en mulig ny barnehage må inn på kommunens budsjett, som vedtas av kommunestyret.

For administrasjonen er det ikke mulig å estimere et tidsperspektiv for en slik prosess pr. nå. Nødvendige beslutninger for å igangsette prosesser som innebærer store økonomiske konsekvenser, fattes på politisk nivå.

X