Blog

Alle var hoppende glad for å ha blitt miljøfyrtårn!

Mandag 1. mars 2021 markerte vi at alle av Røros kommunes virksomheter har blitt miljøfyrtårnsertifisert. Markeringen startet ved Hyttklokka der ordfører Isak Veierud Buch, kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås, sertifisør Tore Evavold og samfunnsplanlegger Hanne Bryde holdt taler. Deretter gikk turen ned til rådhuset hvor virksomhetene fikk diplomer for innsatsen og for arbeidet som er gjort.

De miljøfyrtårnansvarlige på vei til rådhuset for å motta sine velfortjente diplomer

De miljøfyrtårnansvarlige på vei til rådhuset for å motta sine velfortjente diplomer

Ordfører Isak Veierud Busch og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås glade for å kunne dele ut diplomer til alle kommunens virksomheter

Folkebibilioteket fikk utdelt diplom

Folkebibilioteket var en av 23 virsomheter som fikk utdelt diplom

Helsestasjonen og legesentrert fikk utdelt beviset på sitt miljøengasjement

Helsestasjonen og legesentrert har akkurat mottatt beviset på sitt miljøengasjement

 

Vi gratulerer både miljøfyrtårnansvarlige og de øvrige ansatte på følgende enheter for sin innsats for klima og miljøet:

• Brann- og feiervesenet Os, Røros, Holtålen og Tydal
• Brekken oppvekstsenter
• Folkebiblioteket
• Frivilligsentralen
• Gjøsvika sykehjem
• Glåmos oppvekstsenter – Barnehagen
• Glåmos oppvekstsenter – Skolen og SFO
• Helsestasjonen og legesenteret
• Kulturhuset og kulturkontoret
• Kvitsanden barnehage
• NAV Røros, Os og Holtålen
• Renseanlegget
• Kulturskolen
• Lærings- og veiledningstjenesten
• Røros skole og SFO
• Rådhuset
• Servicetorget
• Tekniske tjenester
• Ungdommens hus
• Verkstedet
• Ysterhagaen barnehage
• Tjenester for funksjonshemmede og psykisk helse- og rustjenester
• Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, hjemmetejenesten, og fysioterapi- og ergoterapitje-nesten
• Øya barnehage

Du kan lese mer om arbeidet kommunen har gjort i denne nyhetssaken.

X