Blog

Den 16.06.2022 vedtok kommunestyret å legge planprogrammet for revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel 2016 – 2028 ut på høring og offentlig ettersyn.

Sammendrag

Røros kommune skal revidere kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens viktigste overordnede plan. Planen setter mål for hva slags sted vi ønsker å ha i 2028, og hvilke strategiske virkemidler vi vil bruke for å nå dem.

Den reviderte samfunnsdelen skal være ferdig før valget høsten, 2023.

Hvordan arbeidet med revideringen av samfunnsdelen skal gjennomføres, er nå foreslått i et såkalt planprogram.

Planprogrammet beskriver:

  1. Formål og mandat for arbeidet.
  2. Regionale, nasjonale føringer og globale megatrender.
  3. Kunnskapsgrunnlag og evaluering av dagens samfunnsdel.
  4. Mål for planprosessen.
  5. Medvirkningsprosesser, organisering og fremdrift.

Etter høringsperioden vil programmet med innkomne høringsinnspill bli lagt fram for politisk behandling og fastsetting i kommunestyret.

Planprogrammet, slik det endelig vedtas, vil utgjøre utvalg for plansakers bestilling til innhold og prosess for arbeidet med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel.

Saksdokumenter

Planprogram – kommuneplanens samfunnsdel – utkast til offentlig ettersyn 

Vedtak 16.06.22 og saksfremstilling

 

Medvirkning

Vi ønsker dine innspill og forslag til hvordan arbeidet med samfunnsplanen skal gjennomføres. Hvem mener du bør være med i arbeidet, og hvilke tema bør vi snakke om? Hvor kan vi lage gode møteplasser for å snakke om framtida og drømmene vi har for Røros?

Du kan komme med innspill og forslag til planprogrammet på to måter:

  • Sende e-post til: postmottak@roros.kommune.no
  • Per post til: Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros

 

Frist for innspill er  5. august.

Merk innspillet ditt med saksnummer: 21/1670

X