Blog

Aktuelt, Nyheter, Næring, Politikk

Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2023–2026

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås sitter ved bordet i peisestua på Rådhuset

Årsbudsjett og økonomiplan 2023–2026 er i dag sendt ut til formannskapet som skal behandle dette torsdag 10. november.

Etter formannskapets behandling blir det lagt ut til offentlig høring, med sluttbehandling i kommunestyret 26. november.

Her kan du lese hele budsjettforslaget. (NB! Kan ikke leses i Internet explorer).

Har du ikke tilgang på nett, eller synes du det er vanskelig å navigere i nettløsninger? Da kan du få en utskrift av budsjettforslaget på servicetorget i Bergmannsgata 23.

Det økonomiske handlingsrommet

De vanskelige økonomiske disponeringene Røros kommune står overfor i et årene som kommer, har vært tydelig kommunisert både i tidligere budsjett og økonomiplaner og års- og tertialrapporter. Kommuneloven setter klare krav til langsiktig økonomiplanlegging, også ut over en økonomiplanperiode. Demografiutviklingen både lokalt, regionalt og nasjonalt er i denne sammenhengen grunnleggende for tjeneste- og økonomiplanleggingen da den ligger til grunn for statens rammeoverføringer basert på inntektssystemet. Dette har stått svært sentralt i forbindelse med den omfattende omstillingen og utviklingen i omsorgstjenestene de senere år noe ledere og ansatte i tjenestene kontinuerlig har arbeidet løsningsorientert med.

Det er også forsøkt å dimensjonere, effektivisere og organisere tjenestene innenfor oppvekst, så langt det lar seg gjøre innenfor gjeldende politiske vedtak, og for å sikre best mulig kvalitet innenfor rammene som er satt.  Men nå er det vanskelig å finne flere muligheter innenfor nåværende rammer om vi skal kunne holde oss innenfor lovverket, med blant annet krav til lærernorm. Disse utfordringene har vært utgangspunktet for stadig vanskeligere budsjett- og økonomiplanprosesser, år for år.

Eksterne rammevilkår

Derfor er den nye situasjonen, med svært utfordrende eksterne rammevilkår, noe som kommer i tillegg til den i situasjonen vi har stått og står i. Vi tok i inneværende økonomiplanperiode høyde for økte utgifter i finansområdet på grunn av planlagt renteoppgang. Men ikke så fort, og så høy. I tillegg kommer energisituasjonen som tertialrapportene for 2022 har gitt oss svære røde tall innenfor strømutgiftene. Røros kommune har over flere år tatt ned energibruken med blant annet bakgrunn i et vellykket EPC-prosjekt (energisparingsprosjekt). Den gode effekten vi har sett i dette er imidlertid spist opp med økte kraftpriser, og dermed behov for økte budsjetter. Denne situasjonen tar vi høyde for i økonomiplanperioden, men med en nedgang i 2024. Et tredje avgjørende punkt er økte materialkostnader. Det påvirker oss i stor grad, både i daglig drift, men også selvfølgelig i hovedsak innen de pågående og planlagte investeringene.

Utvikling og tilpasning av tjenestene

Budsjettprosessen viser at virksomhetene tar et betydelig ansvar for å tilpasse tjenestene til morgendagens behov, både hver for seg og samlet sett. De forsøker å finne nye løsninger på tvers av tjenestene for å utnytte økonomi og kompetanse på best mulig måte. Digitalisering og endring av arbeidsprosesser står sentralt her. Imidlertid er det vanskelig å redusere ytterligere med utgangspunkt i dagens organisering av tjenestene samtidig med stadig nye behov og rettigheter til innbyggere og brukere sammen med innfrielse av lovkrav, selv om vi årlig gjør en tilpasning i organisasjonen.  Virksomhetene har arbeidet intenst i tett samarbeid med kommunedirektøren og kommunedirektørens stab for å finne alternative løsninger på tjenesteleveransene for å imøtekomme behov for redusert drift og tiltak for å redusere kostnader i kommende budsjett og økonomiplanperiode. Dette kommer til å bli en av hovedutfordringene i årene som kommer, og vi må sammen se på ytterligere mobilisering av ressurser i samarbeid med samfunnet rundt oss for å løse dagens og framtidens behov.

Om budsjett og økonomiplanen

Budsjett- og økonomiplan 2023–2026 er Rossen tjïelte / Røros kommunes økonomiske handlingsplan for neste fireårsperiode. Når forslaget nå fremmes for politisk behandling, har kommunedirektøren tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatte areal- og temaplaner, tidligere års regnskap, forslag til nasjonalbudsjett, samt politiske styringssignaler gitt fra kommunestyret. Med en årlig brutto omsetning på nesten 500 millioner og investeringer på over 100 millioner årlig, er det likevel viktig å ha fokus på at kommunen både i dag og i fremtiden skal levere mange og gode tjenester til alle som bor i kommunen eller besøker oss.

Kommunedirektøren vil rose det omfattende og mangfoldige arbeidet som gjøres av ansatte i hele organisasjonen, som bidrar til gode velferdstjenester for innbyggerne våre.

 

Plaassja / Røros, 3. november 2022

 

Kjersti Forbord Jensås

tjïeltedirektööre / kommunedirektør

 

X