Blog

Aktuelt, Natur og miljø, Nyheter, Politikk, Røros og FNs bærekraftsmål

Miljødialogmøter skal skape kultur for miljø i Røros kommune

miljødialogmøte illustrasjon

Det første miljødialogmøtet i Røros kommune ble holdt den 30. april. Dette skal være en tverrpolitisk og uformell arena der politisk og administrativ ledelse møtes for å utveksle og diskutere miljøideer.

Forankre og skape kultur for miljø
Dialogmøtene er et av tiltakene i kommunens klima- og miljøplan «Fra kobber til klima». De ble også fremmet som verbalforslag av SV i 2019. Hensikten med møtene er å forankre og skape en kultur for miljø på tvers av politiske skiller.

Dette skal være en tverrpolitisk plattform der vi kan diskutere miljø, uten at det fattes vedtak. Det skal være en uformell arena for ideutveksling og åpne diskusjoner om miljø og klimatiltak. Gruppen får også en orientering om status på miljøarbeidet som foregår i kommunen.

Vi har hentet modellen fra Arendal kommune. Den viktigste suksessfaktoren for klimaarbeidet i Arendal har vært at politisk og administrativ ledelse har satt høye mål for klimasatsingen i kommunen, og at dette har fått støtte i et enstemmig bystyre.

Politisk og administrativ ledelse møtes en gang i måneden
Gruppen skal møtes en gang i måneden, og består av Ordfører Isak Veierud Busch, varaordfører Christian Elgåen, opposisjonsleder Guri Heggem fra Senterpartiet, kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås, kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann og samfunnsplanlegger Hanne Bryde. I tillegg vil vi ta med fagpersoner fra administrasjonen når det er behov.

Klima- og miljøplanen i Røros kommune har som mål å forbedre miljøet samtidig som den skal bidra til å heve bokvalitet, bedre folkehelsen, øke verdiskapingen og fremheve verdensarvens kvaliteter. Den skal med andre ord bidra til at vi også når målene i kommuneplanens samfunnsdel. Det grønne skiftet vil ikke bare redusere klimautslippene. Luften vil bli renere, kollektivtransporten vil bli styrket, det vil bli lettere å sykle, byens bilfrie byrom vil bli flere og gatebildet livligere. Klima- og miljøplanen beskriver hvordan vi kan nå klimamålene, samtidig som vi utvikler og oppgraderer et samfunn der både mennesker og næringsliv trives.

X