Blog

Aktuelt, Nyheter

GOD JORDKVALITET I YSTERHAGAEN BARNEHAGE/LUVLEGE MAANAGIERTIE

Bilde Ysterhagan barnehage

Bakgrunn

Ved utbygging av Øverhagan Bo -Helse og velferdssenter ble det foretatt en grunnundersøkelse for miljøkartlegging. Det ble da avdekket moderat forurensning (tilstandsklasse 3) av tungmetaller i det øverste jordlaget. En antar at dette har oppstått som følge av den virksomheten som har vært med «røken» og vær og vind fra slegghaugan.

Det forurensede jordlaget krever ingen tiltak etter tilstandsklasse 3 for drift av sykehjem, og er således heller ikke helseskadelig for den virksomheten som er på området. Det er imidlertid ikke lov til å gjenbruke slik masse. Derfor ble den del av massen som var forurenset kjørt til deponi.

Som følge av kartleggingen på området for bygging av nytt bo -helse og velferdssenter, samt henvendelse fra en foresatt i barnehagen, valgte Røros kommune også å gjennomføre en kartlegging av uteområdet i Ysterhagan barnehage.

Resultat

Det er i alt tatt 10 prøver i henhold til «Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager» fra Statens forurensningstilsyn. De undersøkte prøvepunktene viser at jordkvaliteten i Ysterhagen barnehage er overveiende god.

Ni av ti prøver viser tilstandsklasse 2 (God), mens én prøve viser tilstandsklasse 3 (Moderat). Bly og kobber har lett forhøyete verdier på denne prøven, men det er ikke verdier som gir fare for helseskade, og krever heller ikke strakstiltak.

Tiltak

Røros kommune vil bytte ut grunnen i et område på ca. 15 kvm i Ysterhagan, der det er funnet jord med tilstandsklasse 3 i én av jordprøvene. Det vil også tas jordprøver av øvrige barnehager på Røros, for å ha en helhetlig oversikt over jordkvaliteten. Det vil iverksettes tiltak etter behov. Vurdering er gjort i samråd mellom kommuneoverlege, virksomhetsleder tekniske områder og virksomhetsleder for Røros barnehage.

 

 

X