Blog

Tegningene av konstruksjonen til gesimsen, og bilde av modellen

Rådhusgården har vært Røros kommunes rådhus siden 1939. I 1940 ble den fredet. Nå skal bygningen settes i stand på en håndverksmessig forsvarlig måte og tilbakeføres til originalen:

  • Utvendig kledning demonteres, og gammel isolasjon fjernes.
  • Ny kledningen skal overflatebehandles på tradisjonell måte med linoljemaling.
  • Listverket mot sokkel og gesimstakrenne skal tilbakeføres til slik det var originalt.

Behov for utbedring

Etter andre verdenskrig ble hovedbygningen restaurert og fasaden tilbakeført slik en mente det hadde sett ut på slutten av 1700-tallet. Måten dette ble gjort på har skapt tekniske problemer med fasaden i dag. Ett godt synlig eksempel er at nyere maling flasser av, fordi det ble brukt fet oljegrunning under malinga som ble utført etter krigen. Det er også avdekket at bygningen på et tidspunkt har blitt etterisolert utvendig med karbamidskum, et produkt som i ettertid har vist seg å være svært lite egnet til formålet. Kombinasjonen av disse problemene medfører at all utvendig kledning må demonteres for å få fjernet isolasjonen. Deretter skal det monteres ny vindsperre og kledning.

bilde av fasaden på Rådhusgårdenet

Rådhuset sommeren 2019

Bygger kompetanse hos lokale håndverkere

Deler av arbeidet skal gjennomføres som kurs for håndverkere for å bygge kompetanse lokalt. Dette gjelder produksjon av 1700-talls listverk og montering av deler av kledningen.

Fra direktørgård til rådhusgård

Bergmannsgata 19, Direktørgården, ble trolig oppført på 1790-tallet av Catharina Borchgrevink. Hun var datter av direktør ved Røros kobberverk, Leonhard Christian Borchgrevink. I 1813 ble gården tatt i bruk som direktørbolig for Røros kobberverk. Røros kommune kjøpte gården i 1939 og tok den i bruk som rådhus.

Historisk sort-hvitt-bilde som viser rådhusgården rundt 1890, med en gruppe mennesker som står i gata til høyre for gården.

Her ser vi Rådhusgården rundt 1890.

Arbeidene med panel og gesim er igang

Under Handverksmartnan i Kurantården begynte lokale håndverkere å høvle nytt panel til rådhuset. Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet og Bachelorstudenter fra Tradisjonelt bygghåndverk på NTNU hadde i forkant undersøkt det originale panelet for å finne dimensjoner og profiler til det nye panelet. Arbeidet ble gjennomført med bruk av tradisjonelle håndverktøy.

En snekker høvler panelbord

Lokale håndverkere ved Bygningsvernsenteret lager panelet som skal brukes på fasaden på rådhuset.

Ut ifra gamle foto av rådhuset har arkitekt Dag Nilsen laget tegninger av den originale gesimsløsningen som har vært på framsiden av rådhuset. Per Willy Fergestad fra Akershus Bygningsvernsenter hadde ansvaret for å lage en modell av denne under Rørosmartnan. Ved restaureringen av rådhuset er planen å tilbakeføre denne løsningen.

bilde av modellen av gesimsen under produksjon i snekkerverkstedet.

Under Handverksmartna i Kurantgården ble det laget en modell av gesimsløsningen til fasaden til rådhuset.

Tegningen av hvordan gesimsen skal konstrueres, fikk vi fra arkitekt Dag Nilsen i juni 2020.

En rabdeidstegning av hvordan gesimsen til rådusveggen skal konstrueres

Arbeidstegningen av hvordan gesimsen skal konstrueres.

Hva er gjort og hva er planen videre

  • Arbeidene med å lage nytt panel, gesims og vindusomramming ble startet på Bygninsvernsenteret på Rørosmuseet  under Handtverksmartnan i Kurantgården. Dette arbeidet fortsetter høsten 2020.
  • Jobben med å sette i stand vinduene skal legges ut på anbud i juni 2020. Vi planlegger å starte opp arbeidene høsten 2020.
  • Vinteren 2018/19 laget Rørosmuseet – Bygningsvernsenteret en tilstandsrapport over de eldre vinduene i Rådhuset.
  • Fargene på panelet på gavlveggen mot Leighgaarden, over portloftet, ble undersøkt av Jon Brænne våren 2019. Dette er den eneste delen av bygningen som har original panel og som kan gi oss kunnskap om fargehistorikken til bygningen.
  • Vinteren 2018/2019 demonterte vi et felt med kledning like ved porten inn til gården. Dette har gitt oss ny kunnskap om hvordan det originale eksteriøret har vært, og bedre kunnskap om oppbyggingen av dagens utvendige kledning på huset. Blant annet hvor mye plass det er bak kledningen.  Vi har fått bistand fra blant annet arkitekt Dag Nilsen, tidligere førsteamanuensis i arkitekturhistorie og bygningsvern ved NTNU, til å utarbeide forslag til ny oppbygging av eksteriøret. Det inkluderer en forbedring av gesimstakrenna mot Bergmannsgata. En av konklusjonene fra kartleggingen er at hele kledningen mot Bergmannsgata må demonteres og at det må bygges opp en ny og bedre konstruksjon. Tegningene av konstruksjonen fikk vi i juni 2020.
  • Sommeren 2019 ble de to murte trappene inn mot gårdsrommet satt i stand. Hoveddøra mot gata og døra inn til Borgstuggu ble satt i stand høsten 2020. Til våren skal dørene males.
  • Arbeidet med utbedring av kledningen på Rådhuset og Borgstuggu startet senhøsten 2019. Planen er å tilbakeføre kledningen til slik den var originalt. Gavlveggen mot Sangerhuset skal etter planen settes i stand høsten 2020. Fasaden mot Bergmannsgata planlegger vi å starte med i 2o21. Vi forventer at veggene kan males i 2022.

Kontaktperson hos oss:

Har du spørsmål om oppussingen av Rådhusgården kan du ta kontakt med byantikvar Magnus Borgos.

X