Blog

Illustrasjonsfoto vi får to millioner i klimasatsmidler

Røros kommune får to millioner i klimasatsmidler til to viktige klimaprosjekter.

Bruk av massivtre til bygging av nytt Øverhagaen bo-, helse og velferdssenter har fått tilsagn om 1.775.000, mens utredninger i forbindelse med områderegulering for Stasjonsområdet/Hitterelva støttes med kr 300.000 i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet.

Øverhagaen bo-, Helse- og Velferdssenter
På Øverhagaen 5 bygger vi 21 institusjonsplasser og 54 heldøgns-omsorg (HDO)-plasser. I tillegg skal senteret ha et dagsenter, kafé/kantine, flerbrukshall, lokaler til hjemmetjenester og fysioterapeuter, lokaler for frisør og fotpleie. Bygningen er delt opp i to byggetrinn; byggetrinn 1 skal erstatte dagens sykehjem pluss 5 HDO-plasser og byggetrinn 2 innebære flere omsorgsboliger og sentrale og administrative servicefunksjoner (dagsenter, fysioterapi, lokaler for hjemmetjenester mm).

Midlene skal gå til massivtre i konstruksjonen og ellers i bygget. Dette er en effektiv måte å redusere klimautslipp fra bygg, som gir utslippsreduksjoner her og nå ved produksjon av byggematerialer.

Klimavennlige løsninger i sentrum
Det andre prosjektet Røros kommune har fått støtte til er utredninger i forbindelse med områderegulering for Stasjonsområdet/Hitterelva. Området er en viktig del av Røros sentrum og har et stort potensiale for knutepunktsutvikling, klimavennlig fortetting og transformasjon. I tillegg er området viktig premissgiver for å kunne planlegge for et mer bilfritt sentrum av Røros i tråd med kommunens klima- og miljøplan.

Midlene skal brukes til arbeid med trafikkanalyse og planløsninger som tydelig bidrar til reduserte klimautslipp gjennom planleggingen. Planarbeidet i området har flere ganger stanset opp i løpet av planprosessen og tilskuddet vil være et viktig bidrag for å kunne rette fokus ekstra mot tiltak rundt trafikkavviklingen rundt sentrum.

X