Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Nyheter

Brukerne av hjemmetjenesten har gitt oss nyttige tilbakemeldinger

Illustrasjonsbilde av hjelpepleier og to eldre damer som sitter i hver sin lenestol rundt stuebordet.

Vi har gjennomført en brukerundersøkelse blant våre innbyggere som mottar hjemmetjenester, og resultatet viser at de generelt sett er fornøyd med tjenesten de får fra oss. Samtidig har vi fått nyttige tilbakemeldinger på hvilke områder vi kan bli bedre på. Halvparten av dem som fikk undersøkelsen tilsendt har svart, og hjemmetjenesten er glad for alle innspill vi får. Med en gjennomsnittlig score på 4,8 mot landsgjennomsnitt på 5,3 er vi totalt sett fornøyd med resultatet, sier virksomhetsleder i hjemmetjenesten Nina Leer Harborg.

Undersøkelsen setter fokus på følgende hovedområder; resultat for brukeren, brukermedvirkning, respektfull behandling, tilgjengelighet, informasjon og helthetsvurdering.

Gode tilbakemeldinger på brukermedvirkning

Brukerne er mest fornøyd med brukermedvirkningen, det vil si i hvor stor grad de selv får bestemme hvilken hjelp de skal motta, og hvordan hjelpen skal utføres. De er imidlertid ikke helt fornøyd med i hvor stor grad de får være med å bestemme til hvilket tidspunkt hjelpen skal utføres.

Brukerne ønsker mer hjelp til praktisk gjøremål

Undersøkelsen forteller oss at brukerne ønsker mer hjelp til praktiske oppgaver både i boligen og til personrettet bistand. Spesielt ser vi at vi scorer lavt på hvor fornøyd brukerne er med hjelp til rengjøring av bolig og hjelp matlaging.

Slike brukerundersøkelser gir oss et bilde på hvilke områder vi har forbedringspotensiale på, og oppleves som et nyttig verktøy for oss, sier Nina Leer Harborg.

Et nyttig verktøy for å levere gode tjenester

De siste årene har vi hatt fokus på å etablere rapporteringssystemer og verktøy for kvalitetsmålinger, og å integrere dette i kommunens øvrige planer og rapporteringer. Nå når dette arbeidet har satt seg, skal vi ha stor oppmerksomhet mot å analysere resultatene slik at disse brukes direkte i arbeidet med å forbedre tjenestene våre. Dette krever læring i hele organisasjonen, men vi har stor tro på at dette skal fungere og gi resultater, sier rådmann Kjersti Forbord Jensås.

Om undersøkelsen

Vi har valgt å benytte en undersøkelse som er utviklet av KS (Kommunenes sentralforbund) for å måle kvalitet innen ulike tjenesteområder, og brukes av mange av landets kommuner. Fordelen med å bruke et standardisert verktøy er at vi kan sammenligne resultatene med flere kommuner i landet, og se hvordan vi ligger an i forhold til landsgjennomsnittet.

Kontaktperson i Røros kommune

Har du spørsmål kan du kontakte Nina Leer Harborg, virksomhetsleder i hjemmetjenesten.

X