Blog

Nå er det tre måneder siden vi tok i bruk Helseplattformen i helse og omsorgstjenestene i Rossen Tjïelte / Røros kommune, 12. november. Den første tiden etter lansering har vært viktig for oss for å lære systemet, avdekke og rette opp systemfeil, og ta tak i utfordringer de som bruker systemet har opplevd med mer brukerstøtte og opplæring.

Nå etter tre måneder i drift opplever vi at mange begynner å kjenne systemet godt, og nye arbeidsrutiner er i ferd med å bli en del av hverdagen til våre ansatte. Det vil være viktig med løpende dialog med ansatte også fremover, slik at de kan får en god og effektiv arbeidshverdag.

For at sykehus, fastleger og de kommunale pleie- og omsorgstjenestene skal få gevinster med et felles journalsystem så krever det at vi etablerer standardiserte måter å jobbe på. Vi ser også at vi må få til større grad av samhandling mellom de ulike tjenestene i kommunen for å få full effekt av systemet. Dette skal vi bruke tiden fremover sammen med de andre kommunene til å jobbe mer med.

Samarbeidsnettverk mellom kommunene

Vi har startet et nettverk med superbrukere fra hver kommune, som møtes og utveksler erfaringer med hverandre. Dette er spesielt nyttig i mindre kommuner der enkelte tjenester betjenes av få personer, for eksempel jordmor, helsesøster, fysioterapeut og ergoterapeut. I det nye nettverket møtes fagpersoner fra samme yrkesgrupper i de ulike kommunen og kan dele erfaringer og å få hjelp.

Viktig samarbeid mellom kommunene og Helseplattformen

Kommunene og Helseplattformen fortsetter også med sine faste møter for å sikre at viktige saker blir løftet opp. Her tar vi også felles beslutninger om hvilke endringer og forbedringer som skal prioriteres i løsningen. Kommunene som samarbeider er Os, Holtålen, Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Trondheim og Røros.

Gode arbeidsrutiner og bedre innbyggertjenester

Innføring av et system med et så stort omfang er på ingen måte ferdig etter tre måneder. Framover skal vi komme fram til gode arbeidsrutiner som gir en gevinst både for fellesskapet mellom kommunene og tjenestene, for de enkelte avdelingene, og ikke minst for innbyggerne som mottar tjenester fra oss.

Her kan du lese mer om Helseplattformen

X