Blog

Natur og miljø

Naturrestaureringen i Mølmannsdalen fortsetter

Bilde infoskilt Mølmannsdalen
På 1960-tallet ble det plantet gran i noen av de frodigste og mest verdifulle delene av Mølmannsdalen. Grana konkurrerer nå ut den stedegne vegetasjonen som egentlig består av rike løvskogsbelter og grovvokste furuskoger.  I februar 2023 ble det startet et prosjekt med å restaurere disse områdene, og dette arbeidet fortsetter nå i januar 2024.  Dette medfører at det er redusert fremkommelighet i Skjevdalen.
Granplantefelt . Foto: Sindre Valan

Granplantefelt som viser at det dannes en biologisk ørken der få andre arter kan leve. Foto: Sindre Valan

Her kan du se kart som viser hvor granplantefeltene ligger.

Etter krigen ble det igangsatt omfattende skogsdrifter i området mellom Røros og Femunden. Hogstmodne furuskoger ble hovedsakelig erstattet av ny furuskog. Noen av de frodigste områdene ble drenert og beplantet med gran for å oppnå høyere produksjon.

Se her for å lese hele teksten

I 2017 ble Mølmannsdalen naturreservat opprettet. Begrunnelsen for vernet var store naturverdier blant annet knyttet til skog, med stor variasjon fra rike løvskogsbelter til grovvokste furuskoger. Men de mest verdifulle områdene er plantet med tett granskog som skygger ut stedegen vegetasjon. Grana sprer seg fra plantefeltene og truer verneverdiene i reservatet.

For å ivareta verneformålet skal forvaltningsmyndigheten (Røros kommune) nå fjerne plantet gran for å reetablere den stedegne og naturlige vegetasjonen. Tiltaket skjer i samråd med Statsforvalteren i Trøndelag og Miljødirektoratet.

Slike rike bjørkeskoger kan komme opp etter at grana er borte. Foto: Sindre Valan

Slike rike bjørkeskoger kan komme opp etter at grana er borte. Foto: Sindre Valan

Maskinell hogst kan være problematisk i sårbare områder.
Høsten 2022 ble derfor en del gran som sto på slike områder hogd manuelt. Av både økonomiske og praktiske årsaker er det imidlertid urealistisk å avvirke all grana manuelt. I febaruar 2023 ble det derfor igangsatt maskindrift, som nå fortsetter i 2024. For å unngå kjøreskader må ei slik drift gjennomføres under om vinteren, når forholdene tilsier at sjansen for skader er minst.

Transport av tømmeret
Arbeidet starter torsdag uke 4  og vil vare ut april, eller frem til værforhold gjør at arbeidet må avsluttes. Tømmeret vil kjøres ut mot Skjevdalen og leveres til videreforedling hos godkjent mottak.

Skiløypa
Arbeidet medfører at preparerte skiløyper i Mølmannsdalen avsluttes ved Kroktrøbua. For de som vil gå hele strekket til Skjevdalen er det mulig å passere, men det gjøres oppmerksom på at veien brøytes et stykke så fremkommeligheten kan være redusert.

 

Etter at granfeltet er fjernet vil Mølmannsdalen med tiden fremstå som enda finere, frodigere og mer opprinnelig enn i dag – for plantene og for dyra, og for menneskene som søker naturopplevelser.

X