Blog

Bygge og bo, Natur og miljø, Nyheter, Røros og FNs bærekraftsmål, Stedsutvikling

Norge taper natur og biodiversitet – vi bidrar i ECoMAP-prosjektet om kartlegging og formidling av natur i arealforvaltningen

Prosjektgruppe på befaring i naturen

Vi har kunnskapsgrunnlaget for å redusere tapet av natur. Men for å kunne gjøre de riktige veivalgene, må kunnskapen være tilgjengelig på en måte som er relevant for beslutningstakerne i forvaltningsmiljøet. Dette skal prosjektet ECoMAP foreslå løsninger på, og Røros kommune er en av prosjektpartnerne.

For oss i Røros kommune er det utrolig spennende og lærerikt å kunne delta sammen med forskningsmiljøet, og se på hvordan vi kan få et bedre kunnskapsgrunnlag for natur inn i arealforvaltningen.

Nedbygging av arealer og arealbruksendringer truer arter, naturtyper og naturgoder

Både nasjonalt og internasjonalt ser vi en økt bevissthet rundt krisen med at natur bygges ned. Norge har en stor vitenskapelig kunnskapsbase tilknyttet klima og miljø som grunnlag for den nasjonale politikken rundt det å ivareta naturmangfoldet. Likevel er det utfordrende å få gjort kunnskapen tilgjengelig i en form som er relevant for de beslutningstakerne som bestemmer om norsk natur skal bygges ned eller ikke.

Dette jobber vi med

Gjennom seks ulike arbeidspakker skal prosjektet kartlegge hva som trengs av kunnskap for å forvalte natur og i hvilken form dette bør være for at det skal kunne brukes aktivt. Deretter skal det utvikles modeller for å fylle kunnskapshullene vi har – både innenfor naturtyper, økosystem og arter. Til slutt skal prosjektet foreslå hvordan økologisk kunnskap kan gjøres tilgjengelig for ulike nivåer i forvaltningen – for eksempel politikere lokalt og nasjonalt.

Samling i Haugesund og veien videre

Nylig var prosjektet samlet i Haugesund for å gå gjennom konkrete case og faglig drøfting av resultatene så langt. Her deltok også politikere fra Karmøy kommune for å snakke om hvordan man som politiker bruker kunnskapsgrunnlaget for natur når de skal ta avgjørelser om bruk av areal.

Prosjektet er et av flere større prosjekter knyttet til begrepet «arealer under press» hvor samarbeid mellom forskning og brukere skal gi oss bedre kunnskap om arealbruk og natur. Vi ser frem mot siste del av prosjektet hvor vi skal bidra med vår kompetanse og erfaring med bruk av naturdata i arealplanleggingen.

Bakgrunn og fakta om ECoMAP

ECoMAP er et samarbeidsprosjekt som støttes og finansieres av Forskningsrådet. Prosjektet ledes av Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, og de som deltar, er:

  • Akademiske og tekniske miljøer fra UiB, Møreforskning, UiO, NIBIO og Artsdatabanken
  • Arealplanleggere fra Karmøy og Røros kommune
  • Statsforvalterne i Rogaland og Trøndelag
  • Miljødirektoratet

Prosjektet er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt, som er en prosjekttype som er opprettet for å møte sammensatte utfordringer i samfunn og næringsliv. Forsknings- og forvaltningsmiljøene skal jobbe sammen for å komme frem til løsninger som kan brukes aktivt. Prosjektet er tildelt 20,4 millioner kroner, og prosjektperioden går fra 2021 til 2025. ECoMAP har fått midler under tematikken «arealer under press» og målet er å gi et sektorovergripende kunnskapsgrunnlag og innovative løsninger for bærekraftig bruk og forvaltning av arealene i Norge, der miljø- og klimahensyn prioriteres.

Prosjektnavnet ECoMAP star for «Modelling Ecological state and Condition Maps to support knowledge- based decision-making in Area management and spatial Planning”.

Les mer om prosjektet ECoMAP

 

Bildet over: Her er prosjektgruppa på befaring av et planlagt utbyggingsområde med kystlynghei på Karmøy. Vi så på eksisterende kartlegging for området og hvordan dette blir håndtert i den kommunale arealforvaltningen.

X