Blog

Opplevelseskortet er et tiltak for å gi barn og ungdom i alderen 2-16 år i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud uten at dette koster noe. I dag ser vi at familiens inntektsnivå gir tydelig utslag i hvilke aktiviteter barn og ungdom deltar i. I et samarbeid med NAV har Holtålen kommune og Røros kommune siden 2014 iverksatt og administrert Opplevelseskortet i våre kommuner. Kortet fungerer som et adgangskort, hvor aktivitetstilbydere (bedrifter og organisasjoner) det er inngått avtale med gir gratis inngang til aktivitet/opplevelse ved fremvisning av Opplevelseskort. Eieren av kortet har anledning til å ta med seg en venn eller forelder/foresatt per aktivitet/besøk.

Frem til nå har Opplevelseskortet vært en «dugnadsordning», hvor de bedriftene/organisasjonene det er inngått avtale med har gitt bort inngang til sine aktiviteter/opplevelser uten å få kompensasjon for tapte inntekter. I 2018 søkte imidlertid Røros kommune Bufdir (Barne- ungdoms- og familiedirektoratet) om midler til å utvikle ordningen, og gi aktivitetstilbydere mulighet til å søke refusjon på tapte inntekter ved bruk av opplevelseskortet. Vi ønsker nå å invitere enda flere til å bidra til at barn og unge skal få tilgang til aktiviteter og opplevelser.

Hva betyr deltagelse for bedrifter/organisasjoner el. som blir med som aktivitetstilbydere?

• Bedrifter/organisasjoner som blir med, definerer selv hva de ønsker å bidra med på kortet. Dette kan være alt fra inngang til egne arrangement til medlemskap ol.
• Bedrifter/organisasjoner som blir med får både skriftlig og muntlig orientering om Opplevelseskortet, og forplikter seg til å videre orientere alle sine ansatte/andre aktuelle om ordningen der det er relevant
• Bedrift/organisasjon som deltar i ordningen har mulighet til å søke full refusjon for tapte inntekter ved besøk.
• Bedrift/organisasjon registrerer besøk/bruk av kort på egen avkrysningliste. Denne leveres kontaktperson for opplevelseskortet i løpet av juli 2019 for første halvår som grunnlag for refusjon
• Ordningen evalueres med alle tilbydere

Opplevelseskortet 2019

• Totalt utstedes 25 kort første halvår 2019
• Opplevelseskortet deles ut i løpet av januar for første halvår 2019, og i juli for andre halvår 2019
• Ved en eventuell ny tildeling fra Bufdir, skal antall kort utvides til inntil 60 i andre halvår 2019
• Kortene deles ut av NAV
• Kortene er personlige og nummererte
• Korteier har lov til å ta med seg én venn eller ett familiemedlem per besøk

Eksempler på aktivitetstilbydere som har vært med i ordningen:

Røros kino, Ålen skisenter, Bassenget Ålen, Røros LHL (Bassenget), Røros hotell (lekeparken), Ungdommens Hus Røros, Røros IL (idrettskolen), Røros tur- og løypeforening (Aasgjerdet). I tillegg til lokal tilbydere, er det også flere nasjonale aktører som etterhvert har sluttet seg til ordningen, for eksempel Forskerfabrikken & Dyreparken i Kristiansand.

Min organisasjon/bedrift vil være med – hva gjør vi?

Ta kontakt med Ane Linn Haagaas i virksomhet for kultur og fritid på telefon 924 31 207 eller mail alh@roros.kommune.no

Frist for innmelding til Opplevelseskortet våren 2019: 25. januar 

Spørsmål rundt tildeling av kort rettes til Monica Aunmo på epost: monica.aunmo.engan@nav.no

X